Artikel från Justitiedepartementet

Genomförande av EU:s nya upphovsrättsdirektiv

Publicerad

Nu påbörjas det svenska genomförandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv – ett stort antal aktörer bjuds in att delta i arbetet.

Den 17 april 2019 antog EU det nya upphovsrättsdirektivet som inom EU ofta kallas för DSM-direktivet (Digital Single Market). Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 7 juni 2021. Direktivet finns tillgängligt på webbplatsen EUR-Lex.

EU:s upphovsrättsdirektiv (pdf)

Direktivet innebär en fortsatt harmonisering av medlemsstaternas upphovsrätt och syftar till att anpassa reglerna till den digitala inre marknaden. Vissa av de nya bestämmelserna har varit föremål för en omfattande debatt. Det gäller framför allt artikel 15 (tidigare artikel 11) om en ny rättighet för tidningsutgivare och artikel 17 (tidigare artikel 13) om ansvar för plattformar för användaruppladdat innehåll.

Nu påbörjas arbetet med att genomföra direktivet i svensk rätt. Som ett första steg kommer det inom Justitiedepartementet att tas fram en promemoria med förslag till genomförande. Promemorian kommer därefter att remitteras och tillsammans med remissutfallet ligga till grund för de förslag som regeringen år 2021 avser att överlämna till riksdagen i en proposition.

Samtidigt inleder EU-kommissionen sitt arbete i anledning av direktivet. Det innefattar bland annat att i samråd med medlemsstaterna anordna dialoger med berörda parter i syfte att ta fram riktlinjer för tillämpningen av de nya bestämmelserna om ansvar för plattformar för användaruppladdat innehåll.

Ett stort antal myndigheter, organisationer och företag bjuds nu in att delta aktivt i genomförandearbetet (se Lista på inbjudna). Syftet är att inhämta ett brett underlag inför departementets arbete med genomförandet, men också inför de dialoger som kommer att anordnas av EU-kommissionen. Ett första möte kommer att hållas den 18 juni 2019. Arbetet beräknas fortgå under hösten 2019 och våren 2020.