Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Finansdepartementet

Regeringen i byggsamtal om framtidens bostadsbyggande

Publicerad

Onsdagen den 19 februari samlade statsminister Stefan Löfven och bostadsminister Per Bolund aktörer i byggbranschen för ett samtal om hur ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande kan säkerställas. Deltog gjorde även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans för samtal om kompetensförsörjning.

Alla deltagare på mötet
Statsminister Stefan Löfven, bostadsminister Per Bolund, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark träffar aktörer från byggbranchen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

De senaste åren har byggtakten varit hög men behovet av fler bostäder är fortsatt stort i många delar av landet. Därför aviserade statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen i september att byggsamtal skulle äga rum.

- Sverige växer och ett högt bostadsbyggande kommer att vara nödvändigt under en lång tid framöver. Byggsektorns aktörer och företag spelar en avgörande roll för hur mycket och för vem det byggs och för att trygga en fortsatt hög byggtakt krävs att vi gemensamt arbetar framåt, sa statsminister Stefan Löfven.

Inför samtalet hade regeringen identifierat tre stora utmaningar som måste hanteras: att tillträdet till bostadsmarknaden för unga och andra som behöver en bostad säkras, att tillgången till kompetent arbetskraft säkerställs, och att både byggandet och de hus som byggs ska bidra till att Sverige når målen för minskade utsläpp av växthusgaser.

Aktörerna som deltog i samtalet är ledande företrädare för landets byggföretag, fack och arbetsgivare. I rollerna som beställare, utvecklare och producenter av nya bostäder spelar de en viktig roll i arbetet att hantera dessa utmaningar.

Deltagarnas inspel

Både inför och under samtalet fick aktörer i byggbranschen dela med sig av deras syn på hur de kan bidra till att möta utmaningarna och vilka förväntningar de har på regeringen. Utöver de som deltog vid samtalet skickade bostadsminister Per Bolund även en inbjudan till flera andra aktörer  att lämna sina inspel, bland andra ett antal kommuner och branschorganisationer. Totalt tog regeringen inför samtalet emot 48 inspel.

Inspelen gjordes utifrån de tre utmaningar som identifierats.

Ett ökat tillträde till bostadsmarknaden

Några av de lösningar som nämndes återkommande bland de inbjudna aktörerna är att arbeta med industriellt och seriellt byggande som prispressare och egna affärsmodeller för att sänka trösklarna för fler. Det finns även förväntningar och förhoppningar på förenklade byggregler.

Flera uppgav att de använder investeringsstödet för hyresrätter för att bygga bostäder som är överkomliga även för grupper med relativt lägre inkomster, exempelvis unga. Det framfördes också kritik mot kreditrestriktionerna i form av lånetak och amorteringskrav som gör det svårare för samma grupper att köpa småhus och bostadsrätter.

Att uppnå klimatmålen

Ett stort arbete bedrivs i branschen för att möta Sveriges klimatmål. Till exempel arbetar många med olika miljöcertifieringssystem och har börjat med klimatkalkyler, en del har egna miljömål och flera driver olika pilot- eller forskningsprojekt. Bland regeringens åtgärder på området ställer sig många positiva till arbetet med klimatdeklarationer.

- Bygg- och anläggningssektorn står för drygt en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ungefär hälften kommer från byggandet och den andra hälften från uppvärmning och drift av befintliga byggnader. Klimatpåverkan från byggprocessen är den svåra delen att lösa, så där krävs större gemensamma insatser, sa Per Bolund under samtalet.

Kompetensförsörjning

Byggbranschen har återkommande pekat ut kompetensförsörjningen som ett hinder för ökat byggande. De allra flesta aktörer erbjuder redan idag lärlingsplatser, möjlighet till prao, egna traineeprogram och en eller flera former av praktik. Så det som efterfrågas är bland annat grundläggande högskolebehörighet inom yrkesprogrammen.

Samtalet kretsade även kring branschens attraktivitet och attityd, om hur branschen kan få in fler kvinnor och vikten av att skapa förutsättningar för yrkesväxling vid olika tidpunkter i livet.

Regeringen lyfte utvecklingen av yrkeshögskolan, den särskilda satsningen på samhällsbyggnadsutbildningar och ingenjörsutbildningar, intensivår för nyanlända och en ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud.

- Särskilt intressant är inspelen kring industriellt trähusbyggande som svarar mot alla tre utmaningarna. Det ger möjlighet till kortare byggtider, fabriksjobb runt om i landet, en säkrare arbetsmiljö, material som binder koldioxid, kortare transporter och en energisnål tillverkning, säger Per Bolund efter samtalet.

Nytt möte senare i år

Samtalet var konstruktivt, positivt och ett viktigt underlag för det kommande arbetet. Det finns ett gemensamt intresse mellan regeringen och byggbranschen. Regeringen avser nu att fortsätta utveckla det gemensamma arbetet med utmaningarna för bostadsbyggandet.

- Jag har föreslagit ett förnyat möte i början av hösten kring en eller flera delfrågor. Jag ser fram emot att se vad vi har åstadkommit då. Det här är en viktig fortsättning på uppbyggnaden av en sund och hållbar bostadsmarknad för alla, säger Per Bolund.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Om samtalet

Byggsamtalet aviserades i regeringsförklaringen i september och hölls den 19 februari 2020 i Regeringskansliet. Deltagande var statsminister Stefan Löfven, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, statssekreterare Erik Nilsson, statssekreterare Elin Olsson (som bisittare) och 19 deltagare från ledande byggföretag, fack och arbetsgivare på Sveriges bygg- och bostadsmarknad.

Deltagare

Deltagarna var företrädare från Bonava, Byggföretagen, Byggnads, GS-facken, Heimstaden, HSB, Installatörsföretagen, JM, NCC, Obos, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska Sverige, Stena Fastigheter, Sveriges Allmännytta, TMF, Trianon, och Veidekke.