Så kan egenföretagare ta del av åtgärder med anledning av virusutbrottet

Regeringen har presenterat ett antal åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruset för både små och stora företag. För egenföretagare handlar det bland annat om att kunna få tillbaka skatt de betalat in för 2019 och betala den senare eller kvitta den mot framtida förluster.

Här sammanfattas de åtgärder som regeringen hittills har presenterat och som kan användas av bland annat egenföretagare:

Möjlighet att få tillbaka skatt genom utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt. Småföretagare kan därmed få tillbaka skatt de betalat in för 2019 och betala den senare eller kvitta den mot framtida förluster inom sex år. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Mer information om förslaget skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond

Möjligheter att få anstånd och återbetalning av skatteinbetalningar

Alla företag, även egenföretagare, kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

Eftersom egenföretagare inte lämnar in någon motsvarighet till arbetsgivardeklaration varje månad har de inte möjlighet att begära anstånd med preliminärskatt och egenavgifter. Däremot kan egenföretagare när som helst begära jämkning hos Skatteverket om de tror att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare. Preliminärskatten och egenavgifterna sänks då och likviditeten kan stärkas.

Egenföretagare kan även under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut så att företagaren får det som har betalats för mycket återbetalat till skattekontot. Likviditeten kan alltså stärkas även på detta sätt.

Samlad information för företag med anledning av coronaviruset på Skatteverkets webbplats
Mer information om regeringens förslag om likviditetförstärkning via skattekontot

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivar­avgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Mer information om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset 

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Mer om förslaget statlig lånegaranti till små och medelstora företag 

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  

Mer information i pressmeddelandet Krispaket för svenska småföretag

Ingen kostnad för sjuklöner

Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av de nya regler som innebär att staten tar hela kostnaden för sjuklöner under april och maj. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller särskilda regler vid egen sjukskrivning. Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen utbetalas i form av en schabloniserad sjukpenning.

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Ökade lånemöjligheter via Almi

Regeringen har meddelat att Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Med denna förstärkning kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta behoven hos de företag vars verksamhet drabbas negativt av coronavirusets utbrott, bland annat egenföretagare.

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Genväg