Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige bidrar med 100 miljoner kronor till FN:s humanitära respons för covid-19

Publicerad

Sverige kommer att lämna ett initialt bidrag om 100 miljoner kronor till FN:s samlade globala humanitära appell för covid-19. Sverige svarar på så vis upp mot FN:s generalsekreterares uppmaning till världssamfundet att tillföra de resurser som krävs för att bekämpa pandemin och rädda liv och lindra mänskligt lidande.

FN:s generalsekreterare presenterade en global humanitär responsplan för covid-19 den 25 mars. En samordnad ansats är avgörande för en effektiv respons, varför Sverige välkomnar FN:s ledarskap och samordnande roll. Sverige kommer därför genom Sida att lämna ett initialt bidrag om 100 miljoner kronor. Det kommer att gå till FN:s barnfond (Unicef) och FN:s flyktinghögkommissarie (UNHCR) men också till Internationella rödakorskommittén (ICRC).

- Covid-19 känner inga gränser och ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Vi kan bara bekämpa denna pandemi tillsammans och då måste de mest utsatta människorna i världen prioriteras, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Det snabbt spridande coronaviruset har utlöst en global kris som kräver agerande såväl nationellt som internationellt. Pandemin kommer att drabba fattiga länder och utsatta befolkningar, som redan idag har hårt ansatta hälsosystem, särskilt hårt.

Till de allra mest sårbara hör människor i länder där humanitära kriser pågår, exempelvis i flyktingläger där tillgången till rent vatten och sjukvård är begränsad och människor bor mycket trångt. Om smittan får fäste på dessa platser finns en risk för en okontrollerad spridning som kan leda till fler drabbade i Sverige och Europa på längre sikt.

- Det är därför både i de mest utsatta människornas intresse och vårt egenintresse att vi snabbt bidrar till att bekämpa smittspridningen globalt genom humanitära insatser. Biståndet – såväl det långsiktiga utvecklingssamarbetet som humanitär verksamhet – är ett avgörande verktyg för att bemöta utmaningarna som covid-19 medför, säger Peter Eriksson.

Sverige bidrar utöver detta med ett omfattande stöd till olika humanitära aktörer genom icke-öronmärkta kärnstöd. Dessa hjälper organisationerna att agera när behoven uppstår snarare än att invänta specifika ansökningar om stöd. Detta har varit avgörande både för att organisationerna snabbt ska kunna hantera de nya behov som uppstått på grund av pandemin covid-19 men också för att säkerställa att också andra livräddande humanitära insatser kan fortsätta.

Regeringen beslutade också för ett par veckor sedan om ett extra stöd om 40 miljoner kronor till WHO:s krishanteringsfond för 2020 med anledning av pandemin.

Det svenska stödet till FN:s samlade globala humanitära appell för covid-19 kommer att betalas ut av Sida inom kort. Sida kommer också fortsätta att följa utvecklingen noggrant och överväga ytterligare eventuella bidrag.

FN:s samlade humanitära responsplan för covid-19

FN:s generalsekreterare lanserade den 25 mars en global humanitär responsplan för covid-19 om totalt två miljarder US-dollar. Responsplanen samordnas av FN:s kontor för humanitär samordning, OCHA, och sammanför appeller från olika FN-organ. Den kommer att genomföras i sårbara humanitära kontexter och konfliktkontexter av FN-organ och enskilda organisationer. Responsplanen är en gemensam ansats för att hantera humanitära behov under de kommande nio månaderna. Planen ska uppdateras regelbundet, troligtvis månadsvis.

Kontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00