Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Jordbrukspolitik och strategin Från jord till bord på EU-möte

Publicerad

EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel den 20 juli för att diskutera EU-kommissionens livsmedelsstrategi Från jord till bord. De ska också fortsätta förhandlingarna om EU:s jordbrukspolitik efter 2020.

Jennie Nilsson, landsbygdsminister, i Europabyggnadens VIP-entré i samband med ett tidigare möte
Landsbygdsminister företräder Sverige när EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske möts i Bryssel 20 juli. Livsmedelsstrategin Från jord till bord och EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 står på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Tyska ordförandeskapet presenterar sitt arbetsprogram

Ordförandeskapet kommer att prioritera förhandlingarna om jordbrukspolitiken efter 2020 och här även ta upp EU:s gröna giv och digitalisering av jordbruket.

På fiskesidan ägnas hösten åt de årliga förhandlingarna om fiskemöjligheter och kvoter för det kommande året. Ordförandeskapet kommer även att prioritera förslagen till europeiska havs- och fiskerifonden och en ny kontrollförordning.

På djur-, växt- och livsmedelsområdet planerar ordförandeskapet för flera rådsslutsatser kopplat till strategin Från jord till bord.
På skogssidan planeras för rådslutsatser inför att EU-kommissionen föreslår en ny skogsstrategi tidigt 2021.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, efter 2020

Ministrarna ska diskutera reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken med fokus på jordbrukspolitikens miljö- och klimatambitioner. På dagordningen står dels hur en öronmärkning av medel till miljö och klimat kan utformas, dels om en viss andel av jordbruksmarken ska användas för att främja biologisk mångfald.

Vägledande principer för regeringen i CAP-förhandlingarna är minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner, större fokus på resultat samt förenkling. Regeringen vill se en större öronmärkning på EU-nivå av medel för miljö- och klimatåtgärder.

Ambitionen är att rådet ska enas om en position i oktober och därefter förhandla med Europaparlamentet om en överenskommelse.

Strategin Från jord till bord

Ministrarna ska diskutera EU:s livsmedelsstrategi Från jord till bord. Strategin presenterades i maj och är central i EU:s gröna giv. Syftet är att bygga ett hållbart livsmedelssystem för EU och att göra detta till en global standard.

Till strategin hör en handlingsplan som innebär översyn av lagstiftning och där CAP, den gemensamma fiskeripolitiken, internationella standarder, privata certifieringar och märkningar är viktiga verktyg.

Strategin pekar ut en rad mål fram till 2030. Användningen av kemiska växtskyddsmedel ska minska med 50 procent, växtnäring med 20 procent och antibiotika med 50 procent. Målet för jordbruksmark som odlas ekologiskt är 25 procent.

Här finns också klimatförslag, förslag mot fusk i livsmedelskedjan liksom märkning som ska hjälpa konsumenterna att göra medvetna val samt mål för att minska matsvinnet. Djurskyddet ska förbättras och förlusten av biologisk mångfald vändas.

Vid mötet ska ministrarna särskilt diskutera kopplingen mellan strategin och CAP, eventuella målkonflikter i strategin och om strategin är tillräcklig för att göra övergången till ett hållbart livsmedelssystem och bättre hälsa möjlig.

Regeringen anser att livsmedelsproduktionen spelar en stor roll i övergången till ett hållbart samhälle och välkomnar strategin. Regeringen anser att EU bör sträva efter ett hållbart livsmedelssystem med hög standard som tar hänsyn till miljö, klimat, människors hälsa, djurhälsa och djurvälfärd och återhållsam användning av antibiotika och samtidigt bidrar till en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Regeringen understryker vikten av konsekvensanalyser för bland annat de siffersatta målen och arealmålen, forskning och innovation, att konkurrensen inte får snedvridas samt att strategin inte får orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför EU:s gränser.

Jordbrukets marknadssituation

EU-kommissionen informerar regelbundet ministrarna om utvecklingen på marknaden för en rad jordbruks- och trädgårdsprodukter. EU-kommissionen tar bland annat upp prisutvecklingen för kött och mjölk samt prognoser för årets skörd av spannmål och oljeväxter.

Mötet 20 juli är det första fysiska mötet som äger rum mellan jordbruks- och fiskeriministrarna sedan coronautbrottets början.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för ministerrådet om jordbruk och fiske 20 juli

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 20 juli

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.