Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Istanbulkonventionen ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Den 11 maj 2021 ansluter sig Sveriges regering till det internationella firandet av Istanbulkonventionen som fyller 10 år. Istanbulkonventionen är Europarådets konvention om att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet.

- Mäns våld mot kvinnor drabbar kvinnor och flickor runt om i världen och här hemma i Sverige. Det påverkar såväl individen som hela samhället. Våldet utgör ett hinder för åtnjutande av mänskliga rättigheter, jämställdhet, utveckling och frihet. Regeringens arbetar därför för att fler länder ska ratificera Istanbulkonventionen, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Ett historiskt dokument

Istanbulkonventionen slår fast att våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Den fördömer alla former av våld mot kvinnor och beskriver våldet som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. När konventionen togs fram 2011 var det den mest omfattande konventionen för mänskliga rättigheter inom sitt område och det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Istanbulkonventionen kräver att länder som har anslutit sig ska anta lagstiftning gällande exempelvis våldtäkt, sexuella övergrepp, könsstympning, hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap.

- Istanbulkonventionen kan ha en verklig effekt i de länder som ratificerar den. Konventionen utgör en viktig grund för Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och är central i regeringens nationella strategi för arbetet, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sprida information om Istanbulkonventionen nationellt. I uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten verka för kännedom bland kommuner, regioner och berörda statliga myndigheter om Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen.

Granskning av konventionens efterlevnad i Sverige

Att ha ratificerat Istanbulkonventionen innebär åtföljande skyldigheter att leva upp till konventionens krav om förebyggande åtgärder, skydd, lagföring och samordning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I september 2017 lämnade regeringen en rapport om svenska förhållanden och insatser för att efterleva Istanbulkonventionen till Europarådets expertgrupp GREVIO.

I GREVIO:s granskningsrapport från 2019 pekar man på fördelen med att Sverige betraktar våld mot kvinnor som en grundläggande utmaning för jämställdhet och framhåller Sverige som ett jämställdhetspolitiskt föregångsland. GREVIO lämnar sammanlagt 41 rekommendationer till Sverige om vad man anser ytterligare behöver förbättras. Regeringen ska senast i januari 2022 rapportera hur rekommendationerna har hanterats i Sverige.

Mer om Istanbulkonventionen

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen, öppnades för undertecknande 2011. Sverige undertecknade konventionen direkt och ratificerade den 2014. Istanbulkonventionen har ratificerats av 34 av Europarådets 47 medlemsstater.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.