Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Förslag om utökat mellanlager för kärnbränsle och kärnavfall har skickats på remiss

Publicerad

Regeringen skickade i går en remiss till SKB, Svensk kärnbränslehantering, berörda kommuner och andra berörda av de ärenden som gäller hanteringen av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Det förslag som remitterats handlar om att fatta beslut om mellanlager för slutförvar (Clab) separat från ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle. 

– Regeringen arbetar prioriterat med att förbereda ett beslut för slutförvaret av Sveriges använda kärnbränsle. Men redan nu finns det en risk att det inte kommer finnas ett beslut som hunnit träda laga kraft innan mellanlagret blir fullt. För att inte sätta oss i den situationen ser vi att det är nödvändigt att dela upp beslutet för att säkra kapaciteten i mellanlagret, säger miljö- och klimatminister Per Bolund. 

Innan regeringen tar ställning i frågan vill regeringen få in synpunkter från alla berörda remissinstanser.