Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

50 miljoner för valdeltagarinsatser 2022

Publicerad

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor tillförs anslaget Allmänna val och demokrati för valdeltagarinsatser inför de allmänna valen 2022.

De fyra senaste nationella allmänna valen har andelen röstande ökat. Samtidigt finns det fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. Regeringen genomför därför en rad insatser för att öka intresset för deltagandet i valen 2022. Bland annat avser regeringen att uppdra åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att genomföra skolval samt ge stöd till organisationer inom det civila samhället. Insatser ska även gå till att fördela medel till de politiska partierna för informationsinsatser.

Ett högt och mer jämlikt valdeltagande är angeläget då folkstyret förverkligas först och främst genom de allmänna valen. Mot den bakgrunden anser regeringen att det finns behov av att stimulera ett högt valdeltagande bland röstberättigade med lågt deltagande i tidigare allmänna val. Insatser inriktas mot befolkningsgrupper som röstar i mindre utsträckning än övriga röstberättigade samt mot socioekonomiskt svaga områden där valdeltagandet är lågt.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.