Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Utvidgade skatteregler för personaloptioner i unga företag

Publicerad

Möjligheten för företag att rekrytera personal med nyckelkompetenser är viktig för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. För att särskilt hjälpa unga företag att rekrytera och behålla kvalificerad personal kommer regeringen därför i budgetpropositionen för 2022 avisera ett förslag om att utvidga och förenkla reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner.

I praktiken innebär de utvidgade reglerna att två gränser ska höjas vad gäller antalet anställda samt hur stor omsättning företaget får ha för att omfattas av reglerna:

  • Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.
  • Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kronor per år.

Dessutom ska styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna.

En ytterligare förändring som föreslås är att en personaloption ska kunna nyttjas för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption ska även kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern. Syftet är att förenkla administrationen av personaloptionsprogram.

Regeringen avser att under 2021 återkomma till riksdagen med förslaget. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Läs mer om förslaget: Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.