Regeringens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Det senaste året har regeringen tagit flera viktiga steg för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I december 2021 presenterade regeringen ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Flera av åtgärderna är särskilt inriktade på att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

En av åtgärderna i Åtgärdsprogrammet är punkt 72: Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet. Regeringen tillsatte utredningen i november 2021 för att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att motverka att flickor och kvinnor utsätts för olika former av begränsningar och kontroller av sin sexualitet. En särskild utredare ska inhämta kunskap om förekomsten av så kallade oskuldskontroller, utfärdande av oskuldsintyg, hymenoperationer och liknande fenomen och ta ställning till hur skyddet mot denna form av otillbörlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas och hur lagstiftningen kan ändras.

I december förra året beslutade regeringen lagrådsremissen Ett särskilt brott för hedersförtryck. I lagrådsremissen föreslås att det ska införas ett särskilt brott för hedersförtryck. Brottet ska ta sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni i år.

Under hösten 2021 presenterade regeringen också en rad andra satsningar mot hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat ett uppdrag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) om föräldraskapsstödjande insatser. MFoF ska inhämta kunskaper och erfarenheter från en rad olika myndigheter och vid behov föra dialog med regioner, kommuner samt organisationer inom civilsamhället. Särskilt fokus ska ligga på aktörer som verkar nära familjer, till exempel mödra- och barnhälsovården, BUP, elevhälsan och öppna förskolan.

I november 2021 gav regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av våld och förtryck i utlandet. Uppdraget omfattar hedersförtryck och annat våld och förtryck som personer med koppling till Sverige har erfarit under utlandsvistelse. Uppdraget syftar till att sammanställa och analysera individers berättelser i syfte att bidra till utvecklingen av förebyggande och behandlande insatser i Sverige.

Under hösten 2021 togs även beslut om ett uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med ett särskilt fokus på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det gäller ett uppdrag om förstärkt och utvecklad tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Statens institutionsstyrelse har också fått i fortsatt uppdrag att utveckla kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck inom myndigheten, samt det våldsförebyggande arbetet bland pojkar, unga män och ungas partnerrelationer - inklusive kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer.

En annan betydande åtgärd för arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket, som genomfördes inom ramen för budgetpropositionen för 2021, var att regeringen beslutade att kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck blir kvar permanent. Länsstyrelsen i Östergötlands län fick även i uppdrag att förbereda inrättande av ett nationellt kompetenscentrum om hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen har vidtagit flera straffrättsliga lagstiftningsåtgärder för att stärka skyddet för de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat har en straffskärpningsgrund för hedersbrott införts, som innebär att den som begår brott med hedersmotiv ska dömas hårdare.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Ett utreseförbud har införts för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Förra året infördes också ett särskilt barnfridsbrott, som innebär att det är olagligt att låta barn bevittna vissa brott som sker i nära relation, exempelvis när en förälder slår eller hotar den andre föräldern.

För att stärka skyddet mot våld och andra kränkningar i nära relationer har regeringen dessutom skärpt straffen för grov kvinnofridskränkning och överträdelse av kontaktförbud, lagändringar som trädde i kraft den 1 januari i år. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska se över lagstiftningen med den så kallade mängdrabatten för att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för den som begår flera brott.