Artikel från Finansdepartementet

Frågor och svar om det nya reseavdraget

Publicerad Uppdaterad

Den 13 april beslutade regeringen om en proposition med förslag om ett nytt och förenklat reseavdrag. Ett förslag om förstärkning av det nya reseavdraget har skickats ut på remiss den 3 maj. Här hittar du samlade frågor och svar om förslaget samt förstärkningen av det nya reseavdraget.

Förslaget innebär att det nuvarande systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Skattereduktionen kommer att beräknas på avståndet mellan bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan och det kommer inte spela någon roll vilket färdmedel som faktiskt har använts för arbetsresan. Vidare föreslås att skattereduktionen ska vara regionalt differentierad.

  • Den föreslagna skattelättnaden utgår inte från kostnader, vilket gynnar den som kan göra billiga resor, till exempel den som reser kollektivt eller samåker.

  • Den nedre avståndsgränsen på 15 kilometer motsvarar ungefär beloppsgränsen i dagens reseavdrag för personer som gör dagliga resor och har bristfällig tillgång till kollektivtrafik.

  • 6 kr per mil i skattereduktion skulle ungefär motsvara den skattelättnad som schablonbeloppet för bilresor ger i dagens reseavdrag vid en marginalskatt på 32 procent. I propositionen föreslås en skattereduktion på 5 kr per mil. Ett förslag där skattereduktionen uppgår till 8 kr per mil har nu skickats ut på remiss.

  •  

Reseavdraget har kritiserats från många håll. Till exempel för att gynna arbetsresande med bil jämfört med kollektivtrafik och för att det är det avdrag som ger upphov till det största skattefelet. Flera tidigare utredningar har även föreslagit att reseavdraget ska ses över och den parlamentariska landsbygdskommittén föreslog i sitt betänkande att regeringen skulle ta initiativ till en översyn av reseavdraget i syfte att göra det avståndsbaserat.

För att minska fel och fusk är det viktigt att skattereglerna är enkla att förstå och tillämpa. Dessutom är dagens system tveksamt ur klimat- och miljösynpunkt då det gynnar ensamma bilåkare och inte de som t.ex. samåker eller reser med kollektivtrafik.

Förslaget i den proposition som beslutades av regeringen i april utgör själva modellen för en ny skattelättnad för arbetsresor. Nivåerna för skattereduktion i propositionen är satta så att det nya regelverket är offentligfinansiellt neutralt om nuvarande reseavdrag samtidigt avskaffas.

Nivåerna i propositionen innebär att en skattereduktion på 5 kr per mil får göras för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg utanför storstadskommunerna. I ett antal storstadskommuner föreslås den nedre avståndsgränsen i stället vara 3 mil enkel väg. Skattereduktion ges upp till en övre avståndsgräns på 8 mil enkel väg.

Finansdepartementet har nu remitterat en promemoria med förslag om höjda nivåer i det nya systemet, bl.a. för att ge en större skattelättnad till personer med långa pendlingsavstånd.

Regeringen har för avsikt att genomföra förstärkningar av det nya reseavdraget. En promemoria med förslag om en sådan förstärkning har skickats ut på remiss.

Förstärkningen innebär att skattereduktion ska få göras med 8 kronor per mil i stället för de 5 kronor per mil som propositionens modell bygger på. Dessutom höjs den övre avståndsgränsen från 8 mil till 12 mil.  

Det föreslås också att det görs en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen storstadskommuner på så sätt att indelningen ska utgå från Tillväxtverkets reviderade kommunindelning från augusti 2021. Det får som följd att antalet storstadskommuner minskas från 29 till 26. Promemorian innehåller även ett förslag om ändrade schablonbelopp för den som gör tjänsteresor eller hemresor med egen bil eller förmånsbil. Syftet är att schablonbeloppen för avdrag bättre ska spegla de faktiska kostnaderna för resorna. Konkret innebär detta att det schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil. Samtidigt höjs avdraget för drivmedel vid resor med förmånsbil från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil, med undantag för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet där avdraget i stället sänks till 6 kronor per mil.

De föreslagna ändringarna beräknas minska skatteintäkterna i offentlig sektor med ca 4,5 miljarder kronor per år från och med 2023.

Den regionala differentieringen innebär att avstånds­gränsen för skattereduktionen är olika i olika delar av landet. Syftet är att schablon­mässigt spegla tillgången till kollektivtrafik. En lägre avståndsgräns föreslås gälla i kommuner som inte betraktas som storstads­kommuner. Konkret innebär det att personer som är bosatta och har sin arbetsplats i vissa stor­stads­kommuner i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län har rätt till skattereduktion för arbetsresor som överstiger 3 mil enkel väg. För personer som inte bor i dessa områden är motsvarande avståndsgräns 1,5 mil.

Ja, enligt förslaget utgår en skattereduktion oavsett vilket färdmedel som faktiskt används för arbetsresan. På så sätt gynnas bl.a. kollektivt resande och samåkning av förslaget, jämfört med dagens kostnadsbaserade reseavdrag. Även den som cyklar kan få skattereduktion, men det förutsätter att avståndet mellan bostad och arbetsplats överstiger den nedre avståndsgränsen (1,5 eller 3 mil).

De kommuner som omfattas av gruppen storstadskommuner enligt Tillväxtverkets reviderade indelning föreslås omfattas av den högre avståndsgränsen. Kommunerna är följande:

  • Stockholms län: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby och Upplands-Bro kommuner.

  • Västra Götalands län: Göteborg, Mölndal och Partille kommuner.

  • Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Staffanstorp kommuner.

I förhållande till propositionens förslag innebär promemorians reviderade indelning att tre kommuner – Lerum, Vellinge och Österåker – inte längre klassas som storstadskommuner.

Nej, bara den som både bor och arbetar i de angivna storstadskommunerna berörs av den högre avståndsgränsen. Personer som antingen bor eller arbetar utanför har den lägre avståndsgränsen, eftersom de typiskt sett inte har samma tillgång till kollektivtrafik för sin arbetsresa som inom storstadsregioner.

Ja, skattereduktion utgår oavsett vilket färdmedel som används för arbetsresan.

Nej, man måste ha minst 30 resdagar under beskattningsåret för att få skattereduktion. Endast resdagar med arbetsresor på avstånd som överstiger den nedre avståndsgränsen (1,5 respektive 3 mil) ska räknas med. Man kan heller inte få skattereduktion för fler än 210 dagar under året.

Någon ändring av reglerna om rätt till avdrag för hemresor föreslås inte i förslaget om en ny skattelättnad för arbetsresor. Den som på grund av sitt arbete bor på en annan ort än den där bostaden finns får alltså även fortsatt göra avdrag för en hemresa (tur och retur) per vecka förutsatt att alla förutsättningar i övrigt är uppfyllda enligt de bestämmelser som finns för rätt till avdrag för hemresor.

I promemorian föreslås dock justeringar av de schablonbelopp som får dras av för kostnader för hemresor med egen bil eller förmånsbil. Avdraget för hemresor med egen bil föreslås höjas till 25 kronor per mil och avdraget för drivmedel vid hemresor med förmånsbil föreslås höjas till 12 kronor per mil med undantag för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet för vilka rätten till avdrag i stället föreslås sänkas till 6 kronor per mil.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny modell för skattelättnad för arbetsresor, den börjar gälla 1 januari 2023. Förslaget om att förstärka den nya skattelättnaden (som bl.a. innebär en höjd övre avståndsgräns och höjd kilometersats) har varit ute på remiss. Det är upp till nästa regering att besluta hur det förslaget tas vidare.