Artikel från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB om bred informationskampanj för ökad IT-säkerhet

Publicerad

Tisdagen den 1 mars höll justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson en press­konferens om bered­skapen kring cyber­säkerhet med anled­ning av Rysslands invasion av Ukraina. Deltog gjorde även Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skaps (MSB) general­direktör Charlotte Petri Gornitzka och Säker­hets­polisens chef Charlotte von Essen.

– Vi vet att Ryssland har en stor förmåga att genom­föra cyber­attacker mot länder, företag och myndig­heter. Även om Sverige inte är ett primärt mål så kan det inte ute­slutas att vi kan komma att drabbas och det behöver vi ha beredskap för, sa justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Som ett led för att höja allmän­hetens beredskap och medveten­het kring cyber­säkerhet så kommer regeringen att ge MSB, i samverkan med Polis­myndigheten, i uppdrag att genom­föra en bred informa­tions­kampanj som riktar sig till allmän­heten. Kampanjen ska informera om vad var och en kan göra här och nu för att öka sin egen informations- och cyber­säkerhet. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen med förslag om att anslå 40 miljoner kronor för detta syfte. Plane­ringen av kampanjen inleds omedelbart.

Uppdrag till MSB att genomföra en informationskampanj till allmänhet och företag om informations- och cybersäkerhet

Regeringen och de svenska myndig­heterna följer händelse­utveck­lingen noga. Svenska myndig­heter har intensi­fierat sitt infor­mations­utbyte nationellt och inter­nationellt.

Säkerhetspolisens general­direktör konsta­terade att det säker­hets­politiska läget i Europa allvarligt har försämrats och att det handlar om snabb händelse­utveckling. I nuläget finns inga konkreta upp­gifter om ett ökat hot mot Sveriges inre säkerhet men det är en komplex och allvarlig händelse­utveckling som kan komma att påverka Sveriges säkerhet på sikt.

MSB stöder berörda myndig­heters sam­ordning vid kris eller höjd bered­skap. MSB ger också stöd i sam­hällets arbete med att hantera informations- och cyber­säkerhets­incidenter. MSB:s general­direktör redo­gjorde för den bered­skap som finns och den sam­verkan som sker med andra aktörer. Hon upp­manade också till extra vaksamhet med tanke på det säker­hets­politiska läget.