Artikel från Socialdepartementet

Barnrättskommitténs rekommendationer i fokus när Socialtjänstministern träffade Barnrättsdelegationen

Publicerad

Regeringen har återkommande möten med barnrättsdelegationen i syfte att föra dialog med civilsamhället och få organisationernas inspel och synpunkter till regeringens fortsatta arbete. Temat för mötet den här gången var FN:s barnrättskommittés rekommendationer som togs emot av regeringen i mars.

De sammanfattande slutsatserna och rekommendationerna som Sverige har fått berör i stort sett samtliga politikområden. Exempelvis finns det rekommendationer om våld mot barn, barns levnadsförhållanden, hälso- och sjukvård, utbildning, barn i migration och barn som misstänks för brott. Vid barnrättsdelegationens möte inledde socialtjänstministern genom att redogöra för hur regeringen tagit emot och spridit barnrättskommitténs rekommendationer. Därefter diskuterade organisationerna i mindre grupper vilka konkreta åtgärder från regeringen de anser är de mest prioriterade.

- Jag är glad över de värdefulla diskussionerna vi hade på dagens möte. Regeringen är mycket intresserad av civilsamhällets perspektiv och synpunkter när det gäller kommande prioriteringar och utmaningar i arbetet med genomförandet av rekommendationerna, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. 

Det konstaterades att det krävs kontinuitet och ett fortsatt transformeringsarbete för att fullt ut efterleva barnkonventionen. Arbetet med rekommendationerna berör samtliga departement och kommer att pågå under lång tid. Vid mötet fokuserades på socialtjänstministerns ansvarsområden: barnrättspolitiken, funktionshinderspolitiken och politiken för sociala tjänster. 

Det finns ett antal pågående åtgärder inom barnrättsområdet som svarar mot det som kommittén belyser:

  • Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter pågår och ska vara klar den 28 augusti. I utredningens uppdrag ingår det att ta ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism.
  • Kunskapslyftet om barns rättigheter fortsätter under 2023. Länsstyrelserna har ett särskilt uppdrag under 2023 att stödja kommuner och regioner i sitt arbete för att säkerställa barns lika tillgång till rättigheter oavsett var de bor. Dessutom har Statskontoret i uppdrag att föreslå ett långsiktigt kunskapsstöd.
  •  I regeringsförklaringen 2022 lyfts att barns och ungas egna erfarenheter och åsikter ska tas tillvara i arbetet vilket inkluderar lagstiftningsprocesser. Detta framgår också i de flesta direktiv till utredningar som berör barn.

- Som minister med ansvar för barnrättsfrågor är det viktigt för mig att de som är berörda, dvs. barn och unga, ska höras och få möjlighet att vara med och påverka både sitt eget liv och samhällsutvecklingen. Jag har bland annat träffat barn som deltagit i referensgrupper och utredningsarbete i egenskap av unga medborgare eller experter på sin egen situation, berättar Camilla Waltersson Grönvall. 

Tema för kommande möten

Barnrättdelegationen träffas regelbundet och vid kommande möten kommer rekommendationerna att behandlas tematiskt. Statssekreterare från berörda departement kommer att bjudas in för att diskutera rekommendationer som tillhör deras respektive politikområde vid mötena framöver.