Säkerhetspolisen har beslutat om höjd terrorhotnivå

Publicerad

Säkerhets­polisen har beslutat att höja terrorhot­nivån från förhöjt hot, till högt hot, från tre till fyra på en fem­gradig skala. Med anledning av det försämrade säkerhets­läget arbetar regeringen intensivt och löpande för att vidta de åtgärder som behövs.

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Anders Thornberg vid varsin talarstol under pressträffen i Regeringskansliet
Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Anders Thornberg vid pressträffen den 17 augusti 2023 Foto: Nadine Sohier/Regeringskansliet

Beslut om att höja terror­hotnivån är ett myndig­hets­beslut som fattas av säkerhets­polis­chefen. Höjningen sker efter en samman­vägd bedöm­ning av det strategiska terror­hotet mot Sverige. Hotbedöm­ningen vilar dels på vad som är känt i nuet, dels på möjlig framtida utveckling.

– Sverige har gått från att vara ett så kallat legitimt mål till ett priori­terat mål för terrordåd. Våra myndig­heter, inte minst just Säpo och Polisen, arbetar hårt för att garantera säker­heten i Sverige och vi vet att planerade dåd har avvärjts. Även utom­lands hotas svenska intressen, säger stats­minister Ulf Kristersson. Regeringen står nu i mycket nära kontakt med Säker­hets­polisen, Polis­myndig­heten, Försvars­makten och flera andra viktiga myndig­heter. Vi följer utveck­lingen dagligen och arbetar gemensamt för att förebygga och stoppa terrordåd, i Sverige eller mot svenska intressen.

– Att värna alla svenska med­borgares frihet, säkerhet och trygghet – i Sverige och utom­lands – är regeringens absolut viktigaste uppgift. Vi värnar vårt öppna samhälle mot de som hotar det, vi står upp för våra demo­kratiska värderingar, men vi skyddar oss, säger stats­minister Ulf Kristersson.

Regeringen har fattat ett antal beslut som syftar till att under­lätta för myndig­heterna i deras arbete att minska risken för terror­angrepp. I maj tidigare i år fattade regeringen beslut om att tillfälligt återinföra gräns­kontroller vid inre gräns och nyligen fattade regeringen beslut om att förstärka kontrol­lerna vid inre gräns. Inre gräns­kontroll syftar till att kunna identifiera personer som reser in till Sverige och som kan utgöra ett säker­hetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och säkerhet i landet. 

Regeringen har också fattat beslut om att de 15 myndig­heterna i samverkans­rådet mot terrorism ska intensifiera sin samverkan för att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och vålds­bejakande extremism. Därtill ska Säker­hets­polisen, Polis­myndig­heten, Försvars­makten och Försvarets radio­anstalt förstärka sitt operativa samarbete för att bekämpa terrorism och agera mot individer som bedöms utgöra ett terrorhot.

Terrorhotnivån i sig kräver inte några särskilda åtgärder från allmän­heten. Bedöm­ningen är främst ett verktyg för olika myndig­heter och andra aktörer i samhället som i sin verksam­het kan behöva vidta åtgärder för ökad säkerhet och trygghet.

Regeringen har under hela det inne­varande året haft en dialog med myndig­heterna i syfte att säker­ställa att de har de verktyg som krävs för att möta ett försämrat säkerhets­läge och ett ökat terrorhot. Arbetet fortsätter nu med oförminskad kraft.