Regeringen föreslår stora budgetsatsningar på skolan 2024

Publicerad

Den svenska förskolan och skolan befinner sig fortsatt i en tuff situation med ökade kostnader. Regeringen föreslår därför ett tillskott på cirka 1,2 miljarder kronor till skolan i budgetpropositionen för 2024. Statens bidrag till skolan i budgetpropositionen för 2024 är det största på 20 år, mätt i löpande priser, och beräknas bli det tredje största under samma period i fasta priser.

Andelen av statsbudgeten som föreslås gå till skolan samt det föreslagna statliga bidraget till skolan mätt som andel av BNP 2024 är också några av de största någonsin. Dessutom föreslås en permanent nivåhöjning av de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 10 miljarder kronor från och med 2024. Av dessa går 7 miljarder kronor till kommunerna. Om lika stor andel av kommunernas kostnader som historiskt har gått till den pedagogiska verksamheten även gör det 2024 får den pedagogiska verksamheten, som ett räkneexempel, ett tillskott på drygt 3 miljarder kronor.

Staten bidrar till skolans finansiering med riktade bidrag

Kommunerna har det huvudsakliga ansvaret för att finansiera och bedriva skola och förskola. Staten bidrar till skolans finansiering, bland annat via riktade statsbidrag. Den statliga finansieringen av skolan via riktade statsbidrag har ökat över tid. Mellan åren 2007 och 2020 har statens tillskott i form av riktade statsbidrag till förskoleklass, grundskola och grundsärskola ökat från 1 000 till 8 900 kronor per barn i fasta priser. År 2020 utgjorde de riktade statsbidragen drygt 8 procent (8,5) av finansieringen av grundskolan och cirka 4 procent (4,4) av finansieringen av gymnasieskolan. (se SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag).

Staten bidrar också med generella bidrag

Utöver de riktade statsbidragen bidrar staten till finansieringen av kommunernas verksamhet genom generella statsbidrag. De generella statsbidragen är kommunerna fria att använda på samma sätt som de kommunala skattemedlen. För att stötta kommunsektorn föreslår regeringen att de generella statsbidragen till kommuner och regioner förstärks med 10 miljarder kronor från 2024, varav 7 miljarder fördelas till kommunerna. Förstärkningen av de generella statsbidragen motsvarar en fjärdedel av reformutrymmet i budgeten. Denna förstärkning kommer kunna stötta och hjälpa många skolor som har det svårt.

Resultatutjämningsreserv kan användas under vissa förutsättningar

Under 2013 infördes en möjlighet för kommuner och regioner att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. De kommuner och regioner som har en resultatutjämningsreserv har, under vissa förutsättningar, möjlighet att använda den för att undvika kortsiktiga och kraftiga nedskärningar i verksamheten om det finns risk att kommunallagens krav på en ekonomi i balans inte kan nås. Regeringen noterar att fler kommuner och regioner har avsatt medel till resultatutjämningsreserver under de senaste åren när resultaten varit goda – och att det nu ger dem möjligheter att använda medlen när konjunkturen viker.   

Reserverna uppgick vid utgången av 2022 totalt till nästan 53 miljarder kronor varav kommunerna står för cirka 38 miljarder kronor och regionerna för cirka 14 miljarder kronor. Resultatutjämningsreserverna ökade totalt med knappt 13 miljarder kronor mellan 2021 och 2022. Antalet kommuner och regioner som valt att avsätta medel till en resultatutjämningsreserv har ökat över tid.

Några nedslag i regeringens satsningar i budgetpropositionen 2024

  • Kunskapsbidraget (tidigare Likvärdighetsbidraget) 850 miljoner kronor för 2024.
  • Stärkta och bemannade skolbibliotek 216 miljoner kronor beräknade för 2025. Från 2026 433 miljoner kronor beräknade årligen.
  • Läsa, skriva, räknasatsning – inköp av böcker, läslistor och viss kompetensutveckling för lärare 179 miljoner kronor för 2024.
  • Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i skolor med socioekonomiska utmaningar 165 miljoner kronor för 2024.
  • Digitala och centralt rättade nationella prov 133 miljoner kronor för 2024.
  • Ökad insyn i kommunala och fristående skolor 56 miljoner kronor för 2024.
  • Kartläggning av barns språkkunskaper 10 miljoner kronor för 2024.
  • Förstärkning av Skolforskningsinstitutet 10 miljoner kronor för 2024.