Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadspolitiken ska finnas i hela landet

Publicerad

Debattartikel av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Dagens Nyheter den 30 oktober 2019.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska ske ordnat och successivt. Regeringen tillför medel för att bromsa den drastiska neddragning av resurserna som M/KDbudgeten innebar. På fredag redovisar Arbetsförmedlingen sin analys av förutsättningarna för reformeringen – ett viktigt underlag när regeringen, efter samråd med Centerpartiet och Liberalerna, beslutar om utformningen av det reformerade systemet. Ramarna för reformarbetet är satta.

Men några viktiga frågor behöver analyseras djupare. Regeringen går nu till botten med frågan om kommunernas förutsättningar att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. En särskild utredare får i uppdrag att analysera och bedöma rättsläget kring frågan om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknaden förändras ständigt. Nya teknikskiften och en nödvändig grön omställning gör att jobben förändras, vissa jobb försvinner och nya kommer till. Vi behöver en kompetent myndighet med tydligt uppdrag att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och därigenom underlätta strukturomvandling. Människor ska komma i arbete och arbetsgivare ska kunna rekrytera rätt kompetens – i hela landet. Systemet ska vara kostnadseffektivt och fungera väl i olika konjunkturlägen.

Redan i regeringsförklaringen 2014 gjorde statsminister Stefan Löfven klart att Arbetsförmedlingen ska reformeras. I januariavtalet har nu en bred överenskommelse nåtts om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden för att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Statens nuvarande uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken ligger fast, men utförandet ändras. Arbetsförmedlingen ska fortsatt ansvara för myndighetsutövning. Myndigheten ska bedöma arbetssökandes behov av stöd och vid behov besluta om anvisning till lämpliga arbetsmarknadsinsatser. Men arbetet för att matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben kommer i allt väsentligt att utföras av andra aktörer.

Att riksdagen röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 har inneburit tuffa utmaningar för Arbetsförmedlingen.
Myndigheten har tvingats till drastiska besparingar och varsel samtidigt som reformen ska genomföras. Jag är mycket imponerad av den lojalitet, professionalitet och det engagemang som personalen visat. De anställda behöver nu stabila förutsättningar för att göra sitt arbete.

I budgeten för 2020 gör regeringen därför en kursändring. Vi tillför medel för att ge myndigheten möjlighet att upprätthålla takten i reformeringen, prioritera långsiktighet och i nuläget undvika ytterligare neddragningar. Vi tillför också medel för arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetsmarknadsutbildning, intensivår och extratjänster, samt för etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Samtidigt pågår arbetet i Regeringskansliet för att reformeringen ska ske ordnat och successivt. I maj gav regeringen Arbetsförmedlingen ett uppdrag att förbereda inför och bidra med underlag till reformen. På fredag redovisas resultatet av detta arbete. Det är regeringen, i samråd med samarbetspartierna, som kommer att ta beslut om utformningen av det nya systemet. Jag vill redan nu vara tydlig med ramarna för det fortsatta arbetet:

  1. Arbetsförmedlingen ansvarar för den statliga arbetsmarknadspolitiken. Staten har genom Arbetsförmedlingen ansvaret för att arbetslösa som har behov av stöd för att komma i arbete ska få detta, oavsett var i landet man bor. Ett system med fristående aktörer som erbjuder tjänster skapas över
    hela landet. Arbetsförmedlingen ska temporärt fortsätta erbjuda tjänster i egen regi fram till dess att fristående aktörer har etablerat sig i hela landet i enlighet med reformen.
  2. Kommuner bidrar till den statliga arbetsmarknadspolitiken.  Samverkan på lokal nivå är ofta nyckeln för att människor ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Samverkan med kommuner behöver fungera, både i stödet till enskilda och i strategiska frågor. Regeringen tillsätter också inom kort en utredning för att gå till botten med frågan om kommunernas juridiska förutsättningar för att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Utredningen ska analysera och bedöma om det är tillåtet inom ramen för nuvarande regelverk för kommuner att dels vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser i valfrihetssystem, och dels på annat sätt än genom att delta i ett valfrihetssystem tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska insatser under en avgränsad tid vid fall av konstaterat otillräckligt tillhandahållande av arbetsmarknadspolitiska tjänster. En utgångspunkt är att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är oförändrad. Kommuners eventuella medverkan är frivillig och sker på uppdrag av och med och ersättning från Arbetsförmedlingen.
  3. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att det finns en lokal närvaro i hela landet för myndighetsutövning och samverkan. Arbetsförmedlingen ska finnas tillgänglig i hela landet för arbetssökande, arbetsgivare och andra aktörer. Det ska vara möjligt för arbetssökande att vid behov ha personliga möten med Arbetsförmedlingen i princip i alla kommuner i landet, så att långa resor för arbetssökande undviks. Närvaro i hela landet behövs också för att bland annat kommuner och Försäkringskassan ska ha en tydlig motpart att samverka med. Närvaron kan säkerställas på andra sätt än genom egna kontor, till exempel genom samarbete med kommuner eller vid statliga servicekontor.
  4. Arbetsförmedlingen ska ansvara för funktionshinderfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ansvara för att nyanlända invandrare erbjuds insatser. Arbetsförmedlingen ska ansvara för att insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, samt för samverkan inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Arbetsförmedlingen ska även fortsatt ansvara för att nyanlända invandrare får insatser för en snabb och effektiv etablering samt vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra aktörer inom ramen för detta.

Läget på den svenska arbetsmarknaden är ännu gott. Sysselsättningsgraden och antalet arbetade timmar ligger på historiskt höga nivåer. Men vi ser nu att den svagare internationella konjunkturen påverkar oss och att det sker en avmattning i ekonomin med ökad arbetslöshet som följd. För detta står vi väl rustade med ordning och reda i de offentliga finanserna och därmed muskler att möta kommande behov. Regeringen följer utvecklingen noga.

Som arbetsmarknadsminister är jag stolt över att regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna tar ansvar för att utveckla Arbetsförmedlingen. Regeringen återkommer med fortsatt styrning av reformen och med lagförslag som ger nödvändiga förutsättningar. Jag kommer inom kort att bjuda in arbetsmarknadens parter och viktiga intresseorganisationer till samtal om myndighetens framtida utformning. En väl fungerande arbetsmarknadspolitik är avgörande för svensk omställningsförmåga, konkurrenskraft och välstånd.

Eva Nordmark
arbetsmarknadsminister