Meddelande om en ny europeisk innovationsagenda 2022/23:FPM116

Publicerad

Faktapromemoria om meddelande från EU-kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om en ny europeisk innovationsagenda.

Ladda ner:

Kommissionen konstaterar att teknikintensiv innovation är av avgörande betydelse för Europas konkurrenskraft och genomförandet av den gröna och digitala omställningen.

Åtgärderna i kommissionens meddelande har delats in i fem olika flaggskeppsområden som kan genomföras parallellt för att dra nytta av den inre marknadens styrkor, såsom en stark industriell bas, en omfattande talangbas, stabila institutioner och demokratiska samhällen. Syftet är att stimulera teknikintensiv innovation i EU, ta vara på möjligheterna med den gröna och den digitala omställningen och bygga bestående globala partnerskap för ett ökat strategiskt oberoende i framtiden.

Kommissionen ser innovation som är nära kopplad till forskning inom naturvetenskap och teknologi som särskilt viktig för att genomdriva den gröna och digitala omställningen och öka resiliensen i försörjningskedjan.

Denna typ av innovation, som kommissionen kallar teknikintensiv innovation (på engelska: deep tech), drivs av en växande grupp innovativa uppstartsföretag som anses ha potential att omdana ekonomin och samhället. Samtidigt ser kommissionen också att europeiska innovativa företag, i synnerhet de teknikintensiva (forskningsnära eller avancerad teknik), ibland har mindre gynnsamma förutsättningar än konkurrenter från USA och Kina. Även inom unionen finns det stora skillnader i hur väl länderna presterar inom innovation. För att möta utmaningarna har kommissionen föreslagit åtgärder som syftar till att göra Europa till en världsledande innovationsaktör. Åtgärderna är främst inriktade mot att stärka tillgången till kapital och kompetens för växande teknikintensiva företag men det finns även åtgärder för förbättrade ramvillkor och innovationspolitik samt åtgärder för kvinnors entreprenörskap.

Regeringen välkomnar överlag kommissionens meddelande då ett samlat grepp om teknikintensiv innovation gör det möjligt att se till att de olika åtgärderna samverkar i syfte att skapa förutsättningar för ett starkare innovationssystem i Europa. Regeringen delar också till stor del kommissionens syn på utmaningsområden. Det finns dock delar av förslaget som regeringen är tveksamt inställd till, bland annat förslaget om direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn. Regeringen saknar också en tydlig koppling i meddelandet till immaterialrättens roll som ett incitament för innovation och hur viktig förvaltningen av kunskapsbaserade tillgångar är för EU:s konkurrenskraft.

Vissa av förslagen som beskrivs i meddelandet kommer troligen att vara föremål för behandling under Sveriges EU-ordförandeskap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.