Faktapromemoria från Socialdepartementet

Rådsrekommendation om tillräcklig minimiinkomst som säkerställer social inkludering 2022/23:FPM9

Publicerad

Faktapromemoria gällande rådsrekommendation om tillräcklig minimiinkomst som säkerställer social inkludering.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 28 september 2022 ett förslag till råds­rekommendation om tillräcklig minimiinkomst som säkerställer aktiv inkludering. Syftet är att säkerställa ett värdigt liv i alla skeden. Enligt kommissionen kan tillräckligt inkomststöd, i synnerhet minimiinkomst, bidra till minskad fattigdom och social utestängning.

Rådsrekommendationen innehåller förslag på åtgärder för att förbättra inkomststödets tillräcklighet, bland annat genom robusta metoder för att bestämma nivån på stödet. Medlemsstaterna rekommenderas att förbättra minimiinkomstens täckningsgrad och nyttjande genom tydliga kriterier för behovsprövning, förenklade processer och användarvänlig information. Rekommendationen betonar vikten av att personer som kan arbeta får incitament och stöd att göra det, samt att tillgång till stödtjänster och väsentliga tjänster finns tillgängliga för de som riskerar fattigdom och social utestängning.

Regeringen anser att förslaget till rådsrekommendation är ett relevant instrument för att få medlemsstaterna att ta sitt ansvar och bekämpa fattigdom och social utestängning. Adekvata och välfungerande nationella system för socialt skydd leder till ökad jämlikhet, ekonomisk tillväxt och verkar stabiliserande i kristider. Det är också viktigt med ekonomiska incitament för arbete för att så många som möjligt ska nå egen försörjning.  

Troligtvis kommer förhandlingar att fortsätta under det svenska ordförandeskapet våren 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.