Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

OECD överlämnar granskning av svensk skola

Publicerad Uppdaterad

Idag lämnar OECD över sin rapport ”Improving schools in Sweden : An OECD Perspective” till regeringen. Granskningen har genomförts mot bakgrund av svenska elevers fallande resultat i OECD:s PISA-mätningar. Arbetet inleddes i mars 2014, i december samma år presenterade OECD sina preliminära slutsatser i Stockholm, och idag slutrapporteras uppdraget.

Ladda ner:

I april 2015 tillsatte regeringen en Skolkommission som leds av Anna Ekström.

- Vi välkomnar OECD:s rapport och lämnar nu över den till Skolkommissionen. Skolkommissionen ska, baserat på bland annat OECD:s rekommendationer, lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i den svenska skolan. Kommissionen ska redovisa sina förslag senast i januari 2017, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

OECD:s rapportens rekommendationer fokuserar på tre områden: förutsättningar som gynnar kvalitet och likvärdighet i alla skolor, en långsiktig personalstrategi för att stödja hög kvalitet i undervisning och lärande, stärkt styrning och ansvarsutkrävande med fokus på förbättring.

- Redan idag satsar regeringen på många av de åtgärder som OECD pekar på. Bland annat har regeringen presenterat ett lågstadielöfte som innehåller riktade insatser mot de tidiga åren i skolan och en långsiktig strategi för att stärka läraryrkets attraktivitet genom att investera i höjda lärarlöner, ett skolforskningsinstitut och åtgärder för att minska lärarnas administrativa börda, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00
Matilda Uusijärvi Ek
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ana Esteban
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.