Lagförslag om Patent- och marknadsdomstol

Regeringen har beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag om att Sverige ska införa särskilda domstolar för immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden.

Immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga frågor är av stor betydelse för ett väl fungerande näringsliv, en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Domstolsprövningen på dessa rättsområden måste leva upp till högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. I dag är systemet för dessa prövningar både splittrat och ineffektivt. En företagare kan behöva driva flera olika processer i olika domstolar för att skydda sitt patent eller andra immateriella rättigheter.

Det vill regeringen ändra på, och föreslår därför att två nya domstolar, Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen, skapas från och med den 1 september 2016. Genom att domstolsprövningen koncentreras kan den kompetens som målen och ärendena kräver utnyttjas bättre. Stockholms tingsrätt ska vara Patent- och marknadsdomstol och Svea hovrätt ska vara Patent- och marknadsöverdomstol. Som en konsekvens av förslaget ska Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphöra.

– Företag ska fokusera på att växa och anställa fler, inte lägga tid och resurser på att driva parallella processer för att skydda sina rättigheter. Det är därför helt avgörande att det finns en väl fungerande ordning för att få dessa frågor prövade av domstol, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prop. 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emma Pleiner
Rättssakkunnig
Telefon (växel) 08-405 10 00