Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya regler för effektivare hantering av krisande banker

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag till lagändringar för att genomföra krishanteringsdirektivet. Genom förslagen ges Riksgäldskontoret omfattande verktyg för att kunna stabilisera eller rekonstruera banker i kris. I propositionen föreslås även nya tillsynsuppgifter för Finansinspektionen och bestämmelser om förebyggande arbete. Dessutom skapas en ny reserv som ska täcka kostnader för krishanteringsåtgärder.

Krishanteringsdirektivet föreskriver ett nytt förfarande för rekonstruktion av krisdrabbade kreditinstitut och värdepappersföretag, kallat resolution. Detta område har tidigare inte varit föremål för reglering på EU-nivå. Centralt för de nya gemensamma reglerna är att företagets ägare och långivare, snarare än staten, ska bära eventuella förluster i företaget. Direktivet innehåller även regler om förebyggande arbete för att undvika att företaget hamnar i problem som kan framtvinga resolution.

I propositionen föreslås att Riksgäldskontoret ska bli resolutionsmyndighet, med ansvar för att hantera kriser i finansiella företag genom resolution. Finansinspektionen föreslås få ytterligare tillsynsuppgifter som syftar till att förebygga att ett företag hamnar i en sådan situation att det måste försättas i resolution. Det skapas också en ny fond – resolutionsreserven – som ska finansieras med avgifter från företagen. Resolutionsreserven ska kunna användas för att täcka kostnader för krishanteringsåtgärder.

- Med de nya reglerna blir det tydligt att bankernas ägare och långivare i första hand ansvarar för att bära förlusterna i en krissituation. Samtidigt bygger vi upp de finansiella skyddsvallarna genom den nya resolutionsreserven. Det bidrar till stabilare banker och säkrar finansiell stabilitet, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I propositionen föreslås två nya lagar, lagen om resolution och lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut. Vidare finns förslag till ändringar i andra lagar, bland annat lagen om bank- och finansieringsrörelse samt lagen om värdepappersmarknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2016.

Prop. 2015/16:5 Genomförande av krishanteringsdirektivet

Kontakt

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Bergius
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 16 73