Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Lagliga vägar för att söka asyl i EU

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 28 januari, gett en särskild utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU.

Utredaren ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU. En sådan laglig väg kan exempelvis skapas genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.

Om det bedöms lämpligt ska utredaren föreslå hur ett sådant regelverk skulle kunna utformas med utgångspunkt i EU-rätten och övriga internationella åtaganden. Uppdraget innefattar även att bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser detta skulle kunna medföra för såväl svenska myndigheter som för enskilda. Utredaren ska dessutom analysera om antalet asylsökande kan påverkas av sådana förslag.

Maria Ferm (MP) tilldelas uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Dir. 2016:8 Lagliga vägar för att söka asyl i EU

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh