Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad rättssäkerhet i samband med medling och förenklingar i upphovsrättslagen

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat propositionen Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen till riksdagen. Den nya lagen ökar rättssäkerheten och förutsebarheten i samband med medling mellan upphovsmannaorganisationer och de som använder upphovsrättsligt skyddade verk. Förslaget innebär också att det blir enklare för bibliotek att ta fram anpassningar av upphovsrättsligt skyddade verk till personer med funktionsnedsättning.

Skolor, bibliotek, arbetsplatser och arkiv behöver ibland använda upphovsrättsligt skyddade verk, till exempel vid kopiering ur böcker och läromedel. Ett fall där medling kan bli aktuellt är om två parter inte kan komma överens när de vill träffa ett avtal för att reglera rätten att använda upphovsrättskyddade verk och eventuell ersättning ska utgå.

Den nya lagen om medling i vissa upphovsrättstvister innebär att handläggningen av ärenden flyttar från regeringen till patent- och marknadsdomstolarna. Lagen klargör också vem som kan utses till medlare och under vilka förutsättningar medling kan bli aktuell.

Regeringen föreslår också att bibliotek kan anpassa upphovsrättsligt skyddade verk till personer med funktionsnedsättning utan att som i dag hämta särskilt tillstånd från regeringen. Den här åtgärden lättar på den administrativa bördan för bibliotek runt om i landet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00