Skärpt ansvar för fartygsvrak

I en proposition som har beslutats av regeringen föreslås lagändringar som innebär att ansvaret för fartygsvrak skärps. Enligt förslagen måste fartygets ägare avlägsna vrak efter fartyg som gått på grund eller sjunkit om vraket utgör en fara för sjösäkerheten eller för miljön.

Sjöfartsverkets befogenhet att ta bort vraket i en situation där ägaren inte tar sitt ansvar utökas. Om fartygsägaren inte fullgör sin skyldighet, ska Sjöfartsverket avlägsna vraket på ägarens bekostnad. Ägaren ska också ha en ansvars­försäkring för att täcka sitt kostnadsansvar.

– Den nya lagstiftningen stärker skyddet för miljön, utökar Sjöfartsverkets möjligheter att ingripa mot farliga vrak och skärper fartygsägarnas ansvar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslagen grundas på och innebär att Sverige tillträder den så kallade Vrakkonventionen från år 2007. När lagstiftningen träder i kraft kommer därmed svenska rederier som bedriver internationell trafik att kunna ansöka om försäkringscertifikat enligt vrakkonventionen hos Transportstyrelsen i stället för att behöva vända sig till utländska myndigheter.

Lagändringarna planeras träda i kraft kring årsskiftet.

Prop. 2016/17:178 Skärpt ansvar för fartygsvrak

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh