Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Flygpassageraruppgifter ska användas för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet

Publicerad

För att förbättra möjligheterna att bekämpa terroristbrottslighet och annan allvarlig brottslighet och för att genomföra det så kallade PNR-direktivet har regeringen beslutat lagrådsremissen Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.

PNR-direktivet gäller för alla EU:s medlemsländer och reglerar insamling och användning av så kallade PNR-uppgifter, information som passagerare lämnar i samband med flygresor.

Den föreslagna lagen om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen utgör ett viktigt verktyg för att kunna motverka allvarlig brottslighet, som terrorism, narkotikasmuggling och människohandel. Den här typen av brott innefattar ofta internationella resor.

Lagen innebär att lufttrafikföretag inför flygresor till och från Sverige ska överföra PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation vid Polismyndigheten. Redan idag har svenska myndigheter viss tillgång till den här typen av information, men genom den nya lagen kommer mer information att bli tillgänglig. Det kommer också att skapas nya möjligheter för den ansvariga enheten vid Polismyndigheten att bearbeta och analysera informationen. Utöver Polismyndigheten ska Säkerhetspolisen, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och Försvarsmakten få ta emot och begära ut PNR-uppgifter.

Tullverket är i nuläget den myndighet som i störst utsträckning använder sig av PNR-uppgifter. Till exempel var alla grova narkotikabeslag i passagerartrafiken 2015 på Arlanda flygplats baserade på tillgång till PNR-uppgifter. Den nya lagen kommer alltså att kunna bidra till att effektivisera bland annat Tullverkets arbete ytterligare.

Samtidigt ska lagen också skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandlingen av uppgifterna.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00