Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som skapar ett tydligare och mer rättssäkert regelverk för utlänningar som tas i förvar.

Förvar av personer kan användas för att säkerställa att ett beslut om avvisning eller utvisning ska kunna genomföras. Förvar kan också användas om det behövs för att utreda om en person har rätt att vara i Sverige eller när en identitet är oklar.

Regeringen föreslår nu ett antal lagändringar för att skapa ett modernare, tydligare och mer rättssäkert regelverk. Förslagen innebär bland annat att:

  • En domstol ska pröva om en utlänning får hållas i förvar längre tid än två veckor.
  • Ett förvar ska pågå under så kort tid som möjligt och bara så länge som skälen för förvaret uppväger intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för utlänningen. Proportionalitetsprincipen får en avgörande betydelse vid bedömningen.
  • Muntlig förhandling ska vara huvudregel i domstol i mål om förvar. Därmed får den berörda personen en utökad rätt att komma till tals.

Regeringen lämnar också förslag angående utlänningar som är misstänkta för brott och som har ett verkställbart avvisnings- eller utvisningsbeslut. Ett beslut får inte verkställas om en utlänning är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan eller om en process har inletts för att utlämna eller överlämna utlänningen till ett annat land.

Det föreslås också att det ska vara möjligt att lägga ned en förundersökning mot en utlänning som är misstänkt för brott med ett straffvärde som inte bedöms överstiga fängelse i sex månader. Detta mot bakgrund av att intresset för att verkställa ett avlägsnande kan väga tyngre än att utreda brottet i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Pressmeddelande: Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.