Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Överlämnande av utredning om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen.

Publicerad

Ambassadör Lars-Erik Lundin har idag redovisat sin utredning om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen.

I enlighet med utredningens direktiv redogör Lundins rapport för konsekvenserna för Sveriges nedrustnings- och icke-spridningspolitik, säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten samt de rättsliga förutsättningarna för svensk efterlevnad av konventionen.

”Utredningen belyser flera av frågans centrala aspekter. Inte minst resonemangen om vad som krävs för att nå konkreta framsteg i arbetet för en kärnvapenfri värld är värdefulla”, säger utrikesminister Margot Wallström i en kommentar.

”Sverige har under lång tid verkat för en kärnvapenfri värld och det är idag viktigare än på mycket länge. Tyvärr är det trots det nu fler länder än någonsin som förfogar över kärnvapen. Den negativa utvecklingen kring INF-avtalet mellan USA och Ryssland utgör en färsk påminnelse om de hot som inte minst Europa står inför. Sverige kommer fortsatt bidra till att konkreta framsteg görs, bl a genom vårt arbete för kärnvapennedrustning.”

”Regeringen kommer nu att skicka utredningsrapporten på remiss till berörda myndigheter och organisationer – det är viktigt med en allsidig belysning av denna komplexa fråga”, säger Wallström. Tiden för remiss blir tre månader.

I den fortsatta processen kommer även Utrikesnämnden att höras innan regeringen tar ställning till frågan om en eventuell svensk anslutning till konventionen.

Konventionen

FN:s generalförsamling antog i juli 2017 en internationell konvention om förbud mot kärnvapen. Konventionen har hittills undertecknats av 69 stater och ratificerats av 19 länder, Den träder i kraft när den ratificerats av 50 stater.

Presskontakt