Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringens förslag om utökad fredsplikt på arbetsmarknaden skickas till Lagrådet

Publicerad

Regeringen har beslutat att skicka ett förslag om utökad fredsplikt på arbetsmarknaden som remiss till Lagrådet. Genom regeringens förslag genomförs överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad.

I syfte att stärka kollektivavtalets fredspliktsskapande funktion i den svenska arbetsmarknadsmodellen föreslår regeringen att medbestämmandelagen ska ändras så att arbetstagare får en längre gående fredsplikt gentemot en arbetsgivare som redan är kollektiv­avtalsbunden. Regeringen föreslår även en utökad fredsplikt för arbetsgivare och arbetstagare vid rättstvister. Efter att de föreslagna lagändringarna har genomförts kommer samma spelregler att gälla för samtliga arbetstagarorganisationer vad gäller rätten att vidta stridsåtgärder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Förslaget om den villkorade stridsåtgärdsrätten

Regeringen föreslår att den utökade fredsplikten när en arbetsgivare har ett kollektivavtal ska åstadkommas genom att rätten att vidta stridsåtgärder mot den kollektivavtalsbundna arbetsgivaren villkoras.

Villkoren föreslås vara:

  • Stridsåtgärden ska ha beslutats i behörig ordning av arbetstagarens organisation.
  • Stridsåtgärden ska syfta till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till arbetsgivaren.
  • Parterna ska först ha förhandlat om de krav som ställs.
  • Det ska inte få ställas krav om att det kollektivavtal som arbetstagar­organisa­tionen vill uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal.

Förslaget medför ingen utökad fredsplikt i förhållande till en arbetsgivare som saknar kollektivavtal för det aktuella arbetet.

Förslaget om ett utökat förbud mot stridsåtgärder i rättstvister

Enligt förslaget i lagrådsremissen ska det inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att vidta eller delta i en stridsåtgärd som har till ändamål att utöva påtryckning i en rättstvist.

Regeringens uppfattning är att rättstvister ska avgöras genom förhandling, genom avgörande i domstol eller genom skiljeförfarande och inte genom att arbetstagare vidtar stridsåtgärder som påtryckning gentemot motparten.

Ingen påverkan på sympatiåtgärder, indrivningsblockader och politiska stridsåtgärder

Förslagen påverkar inte rätten att vidta eller delta i sympatiåtgärder eller indrivningsblockader. Inte heller rätten att vidta politiska stridsåtgärder påverkas av förslaget. 

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.