Pressmeddelande från Finansdepartementet

Smarta transporter ska få statligt stöd

Publicerad

Regeringen har beslutat om en utvidgning av Stadsmiljöavtalen som ska stärka utvecklingen av hållbara stadsmiljöer. Ändringen tar ett helhetsgrepp på urbana transporter genom att bredda stödet till att även omfatta åtgärder för godstransportlösningar.

Genom ändringen breddas stödet för åtgärder som stimulerar utvecklingen av hållbara stadsmiljöer. Utvidgningen gör det möjligt att även använda stadsmiljöavtalen för medfinansiering av anläggningar och nya lösningar för samlastning, samordnade urbana godstransporter och för att skapa förutsättningar för godstransporter med cykel i urban miljö.

- Smarta godstransporter är en förutsättning för fungerande och dynamiska städer. Lokalt ser vi redan flera hållbara och kreativa lösningar som både är effektiva och klimatsmarta. Det här är ett sätt för staten att hjälpa kommunerna en bit på vägen till hållbara godstransporter, säger bostadsminister Per Bolund.

Transporter av varor och annat gods står för en betydande del av transportbehovet i våra städer, och det finns därför stora potentiella miljövinster i åtgärder för hållbara godstransportlösningar. I Nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 finns sammantaget 12 miljarder till stadsmiljöavtalen. Av dessa får bidraget till urbana godstransporter uppgå till maximalt 1,2 miljarder kronor under planperioden, varav Trafikverket får ingå avtal om maximalt 400 miljoner kronor under respektive 4-årsperiod.

Ändringen träder i kraft 22 maj 2019.

Stadsmiljöavtalen

Regeringens införde Stadsmiljöavtalen 2015 för att möjliggöra fler kollektivtrafiklösningar i städer runtom i landet. Syftet har varit att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en ökad andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Nu utvidgas det till att även omfatta hållbara godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00