Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen satsar 15 miljoner på att öka kunskapen om demens

Publicerad

Regeringen vill stärka kvaliteten i omsorgen om kvinnor och män med demenssjukdom. Totalt satsas nu 15 miljoner kronor som ska bidra till att öka kunskap om demens hos personal inom äldreomsorgen.

– Allt fler blir äldre och drabbas av demenssjukdom. Regeringen satsar för att möta den utvecklingen. Mer kunskap och ett mer systematiskt arbete är det som krävs. Det är så vi bygger ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, säger socialminister Lena Hallengren. 

I Sverige lever idag uppskattningsvis mellan 130 000 och 150 000 personer med en demenssjukdom. Förra året beslutade regeringen om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom.

Ett av områdena som pekas ut som strategiskt viktigt är kunskap och kompetens. Det finns idag bristande kunskap om demenssjukdomar i alla yrkeskategorier inom socialtjänst och hälso- och sjukvården. Regeringen satsningar ska bidra till att höja kunskapen om demens hos personalen inom äldreomsorgen. Satsningen består av fyra delar:

  • Socialstyrelsen får 4 miljoner kronor för att ta fram en vägledning för dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Dagverksamhet har högsta prioritet i de nationella riktlinjerna men det saknas idag en vägledning inom området. Dagverksamheterna fyller en viktig funktion, inte minst för att motverka isolering och för att stimulera till aktivitet.

  • Svenskt Demenscentrum beviljas 6 miljoner kronor. Medlen ska bland annat användas till att ta fram en helt ny webbplats, en ny grundläggande webbutbildning – Demens ABC 2.0 – samt till att utveckla utbildningsmodellen Stjärnmärkt, som innebär att deltagande enheter certifieras om minst 80 procent av personalen har genomgått utbildningar för att höja sin kompetens om demens.

  • BPSD-registret får 2,5 miljoner kronor för att uppdatera registret och genomföra utbildningsinsatser. Bland annat kommer ett särskilt utbildningsmaterial tas fram och spridas i hela landet. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och syftar till att minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD hos personer med demenssjukdom.

  • Svenska Demensregistret beviljas 2,5 miljoner kronor, bland annat för att göra registret mer användarvänligt och implementera en ny modul för att följa upp hemsjukvård och omsorgsinsatser för personer med en demenssjukdom. Målet med Svenska Demensregistret är att skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av kvinnor och män som har en demenssjukdom.

Presskontakt

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter