Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny lag föreslås stärka säkerheten vid komplementär och alternativ vård

Publicerad

Det finns idag ett förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla tre allvarliga sjukdomar: cancer, epilepsi och diabetes. Regeringens särskilde utredare Kjell Asplund föreslår nu att det av säkerhetsskäl införs ett generellt förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarlig sjukdom. Förslaget omfattar inte bara allvarliga kroppsliga utan även allvarliga psykiska sjukdomar.

Regeringen tillsatte 2017 en utredning som skulle se över frågor om komplementär och alternativ vård (KAV). I ett tidigare delbetänkande presenterade utredningen en rad förslag som rör KAV, vilka syftar till att stärka den vårdsökandes ställning.

Regeringen har även givit utredningen ett tilläggsuppdrag att se över lagstiftningen. I det lagförslag som utredningen nu presenterar har man strävat efter att balan­sera patientsäkerhet och den vårdsökandes möjlighet att göra egna välinformerade val av vård.

Det finns idag ett förbud för andra än hälso- och sjukvårds­personal att behandla tre allvarliga sjukdomar: cancer, epilepsi och diabetes. Av säkerhetsskäl vill utredningen i stället införa ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom. Detta omfattar inte bara allvarliga kroppsliga utan även allvarliga psykiska sjukdomar.

Det är behandling av allvarlig sjukdom i sig som ska vara förbjuden. Däremot anser utredningen att symtomlindrande åtgärder mot till exempel smärta eller illamående ska vara tillåtna även vid allvarlig sjukdom.

Barn och foster är särskilt skyddsvärda. Därför föreslår utredningen att det ska vara förbjudet att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar i samband med graviditet, detta oavsett sjukdomens svårighetsgrad. Symtomlindrande behandling för barn och gravida ska dock vara tillåten (nu är all behandling av barn under 8 år förbjuden).

Bestämmelserna om KAV är idag insprängda i patientsäkerhetslagen, en lag som i huvudsak riktas till hälso- och sjukvårdspersonal. Utredningen föreslår att alla bestämmelser om KAV istället samlas i en separat, moderniserad lag.

– Några av förslagen, främst de som rör symtomlindrande åtgärder, kan komma att innebära utökade möjligheter till KAV-behandling. Andra förslag kommer att innebära tydligare begräsningar av hur KAV-metoder kan användas. De lagändringar vi nu föreslår kommer att stärka säkerheten för särskilt skyddsvärda grupper som barn, foster och de med allvarliga sjukdomar, säger den särskilde utredaren Kjell Asplund.

– Vi har idag tagit emot utredningens förslag om ny lagstiftning för att stärka säkerheten vid komplementär och alternativ vård. Regeringen kommer på sedvanligt vis att analysera förslagen, säger Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet.

Kontakt
Kjell Asplund, särskild utredare
070-5732281