Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Riskområden för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar ska kartläggas

Publicerad

Regeringen ger Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att identifiera områden i Sverige där det finns risk för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar. Uppdraget innebär också att beskriva sannolikhet och samhällsekonomiska konsekvenser.

– Klimatförändringar med förändringar i temperatur och nederbörd är nu tyvärr en realitet som samhället måste ta höjd för. Ras, skred, erosion och översvämning till följd av exempelvis förändrade nederbördsmönster kan få mycket stora konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem och areella näringar och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv. Vi behöver mer kunskap om var i landet som riskerna är särskilt stora. Det kan vägleda arbetet för den fortsatta processen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Uppdraget ska utföras av Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där SGI ansvarar för övergripande projektledning. Myndigheterna ska utföra uppdraget tillsammans med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), SMHI samt länsstyrelserna och andra myndigheter som kan beröras. Uppdraget finansieras med 2 miljoner kronor under 2019.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Effekter i naturen på grund av klimatförändringarna

Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Men förändringarna som redan går att se i dag, och de som kan förväntas i framtiden, skapar nya förutsättningar för hela samhället. Förändringar i temperatur, nederbörd och vind får följdeffekter, som i sin tur får konsekvenser för många områden.

  • Mer nederbörd ökar bland annat risken för översvämning. Det ökar också risken för ras, skred och erosion genom att marken inte är lika stabil.
  • Med höga vattenflöden efter ras, skred, erosion och översvämningar ökar risken att föroreningar sprids i naturen.