Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Publicerad

Nu har regeringen fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux). För att fler vuxna ska få möjlighet att gå en yrkesutbildning som leder raka vägen till jobb har regeringen också beslutat att öka statens finansiering av den gymnasiala yrkesutbildningen inom komvux (regionalt yrkesvux). Syftet är att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

– Komvux måste bli ett kraftfullare verktyg för att stärka kompetensförsörjningen. Genom dessa reformer får fler nyanlända och utrikesfödda möjlighet att få sitt första jobb i Sverige och möjligheterna att växla yrke eller bransch mitt i livet ökar. Så bygger vi ett starkt samhälle där alla bidrar till vår gemensamma välfärd, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Ny lagstiftning

Vuxenutbildningen har i dag en mycket viktig roll för kompetensförsörjningen. För att synliggöra detta föreslår regeringen i en lagrådsremiss att målformuleringen för komvux i skollagen ska kompletteras med två nya mål så att det framgår att utbildningen ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.
 
För att bättre möta vuxnas behov av utbildning och öka möjligheterna till omställning i arbetslivet behöver även urvalsreglerna ändras. Därför förslås prioriteringsregeln i komvux ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Det innebär att inte bara de med minst utbildning, som prioriteras enligt dagens regler, utan även arbetslösa och vuxna som behöver växla yrke eller bransch kan prioriteras vid urval till utbildningen.
 
I lagrådsremissen föreslås också en förenklad betygsskala i delar av komvux, att särvux blir en del av komvux samt att ett komvuxarbete ska ersätta gymnasiearbetet i komvux. Lagändringarna som innebär att målet för komvux kompletteras och att särvux blir en del av komvux föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Förstärkt statlig finansiering av yrkesutbildningar på komvux

För att fler vuxna ska få möjlighet att gå en yrkesutbildning som leder raka vägen till jobb har regeringen beslutat att öka statens finansiering av regionalt yrkesvux (genom en ändring i förordning 2016:937). I dag måste kommunerna bekosta lika många årsstudieplatser som de söker statsbidrag för. När medfinansieringskravet ändras blir villkoren generösare. Av tio utbildningsplatser kommer kommunerna kunna få statsbidrag för sju och endast behöva bekosta tre själva. Syftet är att öka antalet platser inom regionalt yrkesvux och förbättra kompetensförsörjningen i hela landet.
 
Dessutom införs ett extra statsbidrag på 35 000 kronor per årsstudieplats som ska gå till stödjande insatser för de kommuner som anordnar yrkesutbildning i kombination med svenska för invandrare eller svenska som andraspråk som statsbidragsfinansierad plats inom regionalt yrkesvux. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en integrerad yrkes- och språkutbildning och snabba på integrationen. Ändringarna träder i kraft den 2 mars 2020 och tillämpas från och med ansökningsomgången för 2021.
 
Besluten bygger delvis på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg