Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ökat fokus på trygghet och studiero i skolan

Publicerad

Trygghet och studiero är en förutsättning för att kunskapsresultaten i skolan ska fortsätta uppåt. Mer behöver göras för att alla elever ska vara trygga i skolan och lära sig mer. Nu inleds arbetet med att ta fram ett förslag till en nationell plan för trygghet och studiero i skolan samt författningsförslag som säkerställer ett fungerande regelverk.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Skolans arbete med trygghet och studiero innehåller många delar som tillsammans bidrar till och påverkar elevers förutsättningar att lära och utvecklas. Tryggheten upplevs generellt sett som god i den svenska skolan och i de flesta klassrummen råder även studiero. Men det finns utmaningar. Flera olika rapporter visar att det finns brister när det gäller elevers trygghet och studiero samt skolans arbetsmiljö. Nu tillsätter Regeringskansliet en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero.

– Alla skolor i Sverige ska vara trygga, och alla elever har rätt till studiero så att de kan lära sig så mycket som möjligt. Skolans regler ska vara tydliga för eleverna, och lärare ska känna att de har stöd från samhället när de agerar för en trygg skolmiljö. Exempelvis ska mobiler inte användas på lektionerna, om inte läraren tillåter det. Den nationella planen ska ange riktningen för ett långsiktigt arbete och kan tillsammans med tydligare regler förbättra skolans arbete med trygghet och studiero, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Utredaren ska bland annat:

  • lämna förslag som ska ingå i den nationella planen för trygghet och studiero som för skolväsendet ska ange riktningen för ett långsiktigt och systematiskt arbete,
  • lämna författningsförslag som avser ett mobiltelefonförbud för eleverna vid deltagande i undervisning, med rätt för rektor eller lärare att bestämma att mobiltelefoner kan eller ska användas vid olika tillfällen för bestämda syften,
  • lämna författningsförslag för att elever som hotat eller utsatt andra elever eller skolpersonal för våld lättare ska kunna stängas av eller omplaceras,
  • lämna förslag på hur lärarnas arbete för att upprätthålla studieron kan stärkas samt andra åtgärder som ökar skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar,
  • lämna författningsförslag som syftar till att skolan ska främja att elever och vårdnadshavare tar del av skolans ordningsregler,
  • analysera hur skolorna kan förebygga att elever utsätts för kränkande eller annat olämpligt innehåll, till exempel pornografi, genom skolans digitala verktyg.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas senast den 16 december 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg