Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansinspektionen ska följa upp finansmarknadsaktörernas klimatrapportering

Publicerad

Finansinspektionen ska verka för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. Klimatförändringarna är centrala i det arbetet eftersom de har stor global inverkan och tydliga kopplingar till den finansiella stabiliteteten.

Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att följa upp finansmarknadsaktörers klimatrapportering samt hur lån och investeringar förhåller sig till Parisavtalets 1,5-gradersmål.

- Jag ser fram emot att få en bra lägesbild av hur banker och kapitalförvaltare är exponerade mot klimatrisker och i vilken utsträckning aktörerna bidrar till att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Finansinspektionens analys kommer bli ett viktigt underlag för ytterligare åtgärder, säger finansmarknadsminister Per Bolund. 

I uppdraget ingår också att Finansinspektionen ska bidra till utvecklingen av verktyg och metoder som underlättar processen för de svenska finansmarknadsaktörerna att mäta och rapportera effekter på klimatet, att integrera klimataspekter och Parisavtalets 1,5-gradersmål i sina strategier.

Finansinspektionen ska vara aktiv i internationella samarbeten och verka för en ökad och bättre mätning och rapportering av klimatrisker och klimateffekter internationellt. Myndigheten ska också ansvara för genomförandet av lämpliga åtgärder inom ramen för det frivilliga initiativ som regeringen ställde sig bakom i samband med klimattoppmötet i New York i september 2019; Enhancing transparency and aligning private financial flows with the Paris Agreementet.

Finansinspektionen ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 22 mars 2021.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-509 26 05
e-post till Hanna Björnfors