Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner

Publicerad

En särskild utredare utses som får i uppdrag att ta ställning till hur det straffrättsliga skyddet kan stärkas för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner som till exempel hälso- och sjukvårdspersonal. Utredaren ska också ta ställning till om det behövs ett förstärkt straffrättsligt skydd för journalister och andra som på ett jämförbart sätt utövar sin yttrandefrihet.

– Det är helt oacceptabelt att de personer som utövar samhällsviktiga funktioner och har till uppgift att hjälpa andra utsätts för våld, hot och trakasserier. Det är i förlängningen ett angrepp på det demokratiska samhället. Det straffrättsliga skyddet för dessa grupper måste vara ändamålsenligt och starkt och därför tillsätter vi nu den här utredningen som bland annat ska över vilka som är i behov av ett förstärkt skydd och hur det bäst kan uppnås, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Dir. 2020:54 Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor

Uppdraget innebär att utredaren ska ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som behöver ett förstärkt straffrättsligt skydd och hur det bör utformas. I dag omfattas vissa inte av det förstärkta straffrättsliga skydd som föreskrivs för tjänstemän i brottsbalken. Till exempel faller vissa angrepp mot ambulans- och räddningstjänstpersonal under utryckning utanför skyddet, eftersom den verksamheten inte alltid innefattar myndighetsutövning.

Utredaren ska även ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet.

Utredaren ska också analysera behovet av en lagändring som innebär att brottet våld eller hot mot tjänsteman delas upp och att straffskalan för våld mot tjänsteman skärps.

Slutligen ska utredaren överväga om det straffrättsliga tjänstefelsansvaret bör utvidgas samt om straffskalan för brott mot tystnadsplikten bör skärpas.

Utredare blir hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Anne Rapp.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 november 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00