Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen ger uppdrag för ny infrastrukturplan och nya stambanor för höghastighetståg

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny nationell infrastrukturplan. Myndigheten får även i uppdrag att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter om nya stambanor för höghastighetståg. Uppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Trafikverket får i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag som blir startskottet för arbetet med den infrastrukturproposition som regeringen tänker föreslå riksdagen nästa år. Den ska handla om hur infrastrukturen, främst våra vägar och järnvägar, ska utvecklas och förvaltas på 12 års tid, alternativt 16 års tid.

Trafikverket får också ett uppdrag om nya stambanor för höghastighetståg. Det handlar om att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga linjesträckningar, alternativa hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och utformning av stationslägen och bibanor. Hittills utfört planerings- och utredningsarbete ska vara en utgångspunkt, men också andra alternativ bör kartläggas och, om samhällsekonomiskt eller klimatmässigt mer effektiva, analyseras.

Trafikverket ska redovisa sitt inriktningsunderlag den 30 oktober i år. Underlaget kommer därefter att remissbehandlas och vara underlag till den infrastrukturproposition regeringen ska föreslå nästa vår. Efter att riksdagen har beslutat om propositionen, inklusive hur stor den 12- eller 16-åriga ekonomiska planeringsramen ska vara, kommer regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell plan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037. Regionerna får motsvarande uppdrag att ta fram nya länsplaner för motsvarande period. Hela planeringsprocessen avslutas med att regeringen fastställer den nationella planen, respektive slutliga ekonomiska ramar för länsplanerna, och redovisar resultatet i en skrivelse till riksdagen.

Uppdraget om nya stambanor för höghastighetståg ska delredovisas till regeringen den 31 augusti 2020 och slutredovisas den 28 februari 2021.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00