Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Budgetåtgärder för en effektivare stadsutveckling och ett ökat bostadsbyggande

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 har regeringen föreslagit flera åtgärder för att förbättra förutsättningarna i samhällsplaneringen. Tre av dessa är förstärkning av arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess, införande av en privat initiativrätt och ett uppdrag att utreda möjligheten till platssamverkan i utsatta områden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förstärkning av arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

För att öka bostadsbyggandet behöver de processer som leder till nya bostäder vara så effektiva som möjligt och ta hänsyn till både social hållbarhet och miljö. För det behöver regelverken anpassas till digitala förutsättningar och digitala arbetssätt utvecklas. Därför föreslås tillskott till Boverket och Länsstyrelserna, som båda har viktiga roller i det arbetet.

  • Boverket föreslås ett tillskott på 20 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för utökade resurser till att fortsätta det påbörjade arbetet med författningsutveckling för digitala arbetssätt. Boverket har bl.a. hittills tagit fram föreskrifter för digitala detaljplaner, gjort en kartläggning av förutsättningarna för digitala planeringsunderlag, och skapat en demo för hur byggregler kan tas fram och förvaltas med digitala verktyg.
  • Länsstyrelserna föreslås ett tillskott på 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för att möta omvärldens behov av och förväntningar på en digital samhällsbyggnadsprocess. De har en viktig funktion för att dialogen mellan stat och kommun enligt plan- och bygglagen ska fungera, bl.a. kring kommunala förslag till detaljplaner.

Privat initiativrätt för en snabbare detaljplaneprocess

För att bygga snabbare och billigare behöver planprocessen förenklas och förkortas. Regeringen föreslår därför att en privat initiativrätt ska införas. Det innebär att en fastighetsägare eller byggherre som behöver en detaljplan för att kunna genomföra ett byggprojekt själv kan bidra till att ta fram det underlag som kommunen kan behöva i arbetet med detaljplanen, vilket gör att processen kan gå snabbare. På så sätt förbättras samhällets kapacitet för att ta fram nya detaljplaner.

För ändamålet föreslås att länsstyrelsernas anslag ökas med 4 miljoner kronor per år från och med 2021.

Utredning av Business Improvement Districts (BID)

Allt för många människor i Sverige bor i dag i områden med socioekonomiska utmaningar. En framgångsrik metod i andra delar av världen för att bekämpa utanförskap och skapa tryggare bostadsområden är genom lokal samverkan mellan fastighetsägare, så kallade Business Improvement Districts (BID) eller platssamverkan. Det innebär att fastighetsägare tillsammans med boende och offentliga aktörer lyfter ett område genom bl.a. investeringar i den offentliga miljön, fastigheter och i trygghetsskapande åtgärder.

Regeringen avser att ge Boverket i uppdrag att utifrån internationella förebilder se över eventuella hinder för att använda sig av metoden i Sverige.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.