Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning ska se över smittskyddslagen inför framtida pandemier

Publicerad

Regeringen avser att på torsdag 2 september 2021 tillsätta en utredning med uppdrag att göra en översyn av smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. Arbetet ska utföras med utgångspunkt i de behov av åtgärder som framkommit under covid-19-pandemin. Till särskild utredare utses Lars Hedengran.

– Genom att tillsätta den här utredningen tar vi vara på erfarenheterna från covid-19-pandemin och stärker samhällets förmåga att hantera framtida pandemier eller epidemier, säger socialminister Lena Hallengren.

– Jag är glad och hedrad över att få ta mig an detta viktiga uppdrag. Under pandemin har jag varit involverad och delaktig i allt lagstiftningsarbete som rör pandemihanteringen. De erfarenheterna blir viktiga i arbetet med att ta fram en ny smittskyddslag som är anpassad inför framtida pandemier, säger Lars Hedengran, tillträdande särskild utredare.

Utredningen ska se över hur det kan skapas bättre lagstöd för att hantera framtida pandemier eller epidemier. I uppdraget ingår att bland annat att se över behovet av ny reglering för att vid behov ha möjlighet att begränsa folksamlingar för att minska risken för smittspridning vid nya sjukdomsutbrott. Utredaren ska även analysera behovet av att koppla tillsyn och eventuella sanktioner till den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning.

Utredaren ska också se över bestämmelserna om testning och smittspårning, med syftet att regelverket i förväg ska bli bättre utformat för en situation där behovet kraftigt överstiger ett normalläge.

I uppdraget ingår att se över frågan om extraordinära smittskyddsåtgärder, till exempel vad gäller möjlighet till provtagning vid inresa till Sverige eller möjlighet till tillfälliga regionala reseförbud inom Sverige. Frågorna om extraordinära smittskyddsåtgärder förutsätter noggranna överväganden vad gäller grundläggande fri- och rättigheter. Eventuella åtgärder ska inte gå längre än vad som är absolut nödvändigt för att förebygga eller motverka en omfattande smittspridning.

Ytterligare en del i uppdraget är att se över hur smittskyddet kan stärkas för vissa grupper inom socialtjänsten. Utredaren ska bland annat se över möjligheten att ställa krav på att särskilda boenden vidtar nödvändiga smittskyddsåtgärder. Här ingår att utreda lagstöd för dels isolering av smittskyddsskäl, dels för att vårda smittade separat inom särskilda boenden.

Utredaren ska även se över hur reglerna för smittbärarpenning kan utformas för att bli bättre anpassade till en situation där fler behöver stanna hemma från jobbet, samt se över hur pandemivaccinationer redan från början kan inkluderas i nationella vaccinationsregistret.

Till särskild utredare utses Lars Hedengran, jurist och sedan år 2007 rättschef på Socialdepartementet. I och med detta är han väl insatt i smittskyddsfrågorna och han har även haft en central roll i hanteringen av covid-19-pandemin. Därutöver har han en gedigen erfarenhet av att ta fram lagstiftningsprodukter.

Deluppdraget om extraordinära smittskyddsåtgärder ska delredovisas den 15 maj 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 aug 2023.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Ändrat uppdrag för Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

Med anledning av dagens beslut ändras uppdraget för Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap på så sätt att utredaren inte ska över behoven av en mer flexibel lagstiftning vid allvarliga hälsohot med konsekvenser för samhället eller pröva om enbart vissa av smittskyddslagens (2004:168) bestämmelser bör vara tillämpliga vid en viss allmänfarlig sjukdom i vissa situationer. Utredaren ska inte heller pröva om beredskapsbemyndiganden i smittskyddslagen är ändamålsenligt utformade och tillräckliga. Dessa delar täcks av den utredning som regeringen planerar att tillsätta 2 september.