Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd vid behov

Publicerad

Idag remitteras en promemoria med förslag för en eventuell användning av vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd mot covid-19. Ett stort antal aktörer och organisationer får möjlighet att lämna sin syn på saken.

Den 7 september 2021 meddelade Folkhälsomyndigheten att de bedömer att steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner kan tas den 29 september 2021. Det innebär att de s.k. deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och platser för privata sammankomster kan tas bort.

Om det på grund av det epidemiologiska läget inte skulle vara möjligt att ta nästa steg i slutet på september, eller om det därefter på grund av ett försämrat smittläge finns behov av bestämmelser som begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt platser för privata sammankomster, kan det finnas skäl att införa en möjlighet att använda vaccinationsbevis.

Därför remitteras idag ett förslag om möjligheten att använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd när samhället befinner sig i såväl steg 3, dvs. om det finns behov av fortsatta deltagartak, som i steg 4 när deltagartaken ska tas bort och flera andra restriktioner ska lättas.

  • I steg 3 föreslås att de nuvarande deltagartaken höjs till det tredubbla om deltagarna har vaccinationsbevis som visar att de är fullvaccinerade mot sjukdomen covid-19.
  • I steg 4 föreslås att de eventuella deltagarbegränsningar som ändå kan behövas för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte ska gälla om vaccinationsbevis används.

Barn och unga under 16 år och personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19 föreslås undantas från kravet att visa upp vaccinationsbevis.

Hittills har syftet med EU:s digitala covidbevis endast varit att möjliggöra resor mellan medlemsländerna inom EU. I denna remiss föreslås ett nytt användningsområde - nämligen att möjliggöra användning av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt platser för privata sammankomster. Dock är förslaget att enbart vaccinationsbeviset bör användas och inte de delar av de digitala covidbevisen som visar att innehavaren har testats negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19.

Förslagen i promemorian är ett underlag i syfte att ha beredskap för det fall det epidemiologiska läget trots allt är sådant att vaccinationsbevis behöver användas som en smittskyddsåtgärd. Något datum för ikraftträdande föreslås därför inte.

Förslagen förutsätter att riksdagen antar förslaget om fortsatt giltighet av den s.k. covid-19-lagen som regeringen lade fram i en proposition tidigare i augusti. Propositionen är under behandling i riksdagen. 

 

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot