Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

MSB och Trafikverket får i uppdrag att planera och förbereda vidare utveckling av Rakel, Generation 2

Publicerad

Regeringen avser att ge Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) och Trafik­verket i uppdrag att planera och förbereda vidare utveck­ling och etable­ring av nästa generations säkra, robusta och till­gängliga kommunika­tions­lösning för polis, räddnings­tjänst, akut­sjukvård och andra samhälls­viktiga aktörer. För detta avsätter regeringen 52 miljoner kronor i budget­propo­sitionen för 2022 och 47 miljoner kronor 2023.

Tillgång till säkra och robusta mobila system för både tal- och datakom­munikation är en förut­sättning för att polis, räddnings­tjänst, akut­sjukvård och andra samhälls­viktiga aktörer ska kunna utföra sina samhälls­viktiga uppdrag på ett effektivt sätt. Det nuvarande kommu­nikations­systemet Rakel bygger på äldre teknik och kan inte längre tillgodose använ­darnas behov när de ska leda och samverka vid olika insatser. Regeringen inledde under förra året arbetet med att utveckla och etablera Rakel Generation 2 (Rakel G2) och föreslår nu att det stegvisa etable­randet av Rakel G2 ska fortsätta.

− För regeringen är det centralt att samhälls­viktiga aktörer kan få tillgång till ett robust och modernt kommunika­tionssystem som fungerar både i vardagen, i kris eller i värsta fall krig. Nu tar vi därför nästa steg i arbetet med planering och utveckling av Rakel Generation 2.

MSB och Trafik­verket, med stöd av Affärs­verket svenska kraftnät, föreslås ges i uppdrag att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel G2.

Syftet med Rakel G2 är att ge samhälls­viktiga aktörer väsentligt förbättrade förut­sätt­ningar att leda och genom­föra operativ verk­samhet samt sam­verka med varandra, för att minska förluster av liv och hälsa samt egendom.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.