Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringens tidsplan för beslut om slutförvar av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Publicerad

Regeringen avser att fatta beslut om slutförvaret av använt kärnbränsle den 27 januari 2022. Beslut om utbyggnaden av det befintliga förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall planeras tas den 22 december. Ärendena har högsta prioritet och regeringen arbetar aktivt för att säkerställa en trygg hantering av alla frågor.

Frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle och annat avfall från kärnkraften ska prövas av regeringen. Använt kärnbränsle är mycket farligt och måste hållas åtskilt från människor och miljön i upp till 100 000 år.

Regeringen avser besluta om det sammanhängande systemet för slutförvar den 27 januari 2022. Vidare planerar regeringen att fatta beslut om utbyggnaden av det befintliga förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall den 22 december i år.

– Sveriges invånare ska kunna känna sig trygga med att regeringen har granskat alla frågor och behandlat dem med den respekt de kräver. Slutförvaret ska hantera livsfarligt radioaktivt avfall under långa tidsperioder och det är oerhört viktigt att det blir rätt. En alltför påskyndad hantering nu kan leda till långt större förseningar i framtiden. Under nuvarande förutsättningar kommer regeringen att fatta beslut om slutförvaret den 27 januari nästa år och besluta om utbyggnaden av förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall den 22 december i år, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

I ett ärende som handlar om förvaring av kärnavfall ställs höga krav på underlag och utredningar. Alla frågor behöver bli tillräckligt utredda innan regeringen fattar beslut. När slutförvarsärendena överlämnades till regeringen i januari 2018 var de inte färdiga för avgörande. Regeringen har arbetat med ärendena sedan de kom in och vidtar nu avslutande åtgärder inför beslut.

Slutförvar för använt kärnbränsle

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om tillstånd att uppföra, inneha och driva anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall enligt miljöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Det sammanhängande systemet omfattar den befintliga anläggningen för mellanlagring (Clab), en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Östhammars kommun. Ärendena hanterades tidigare av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt respektive Strålsäkerhetsmyndigheten. De överlämnades till regeringen i januari 2018.

Ansökan avser den så kallade KBS3-metoden som innebär att det använda kärnbränslet förvaras i kopparkapslar omgivna av bentonitlera i bergtunnlar i berggrunden i Östhammars kommun.

Slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bedriver sedan mitten av 1980-talet ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i en bergförlagd anläggning (SFR) i Forsmark. Det radioaktiva avfallet kommer främst från driften av kärnkraftverken men även radioaktivt avfall från sjukvården, veterinärvården, forskning och industrin förvaras där. Anläggningen har i dag en total slutförvaringskapacitet om ca 63 000 m3 avfall och togs i drift 1998.

SKB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen att slutförvara maximalt 180 000 m3 låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid den befintliga anläggningen i Forsmark, Östhammars kommun. Det utbyggda förvaret ska rymma avfall från den planerade avvecklingen av kärnkraftverken. Ansökningarna överlämnades till regeringen från mark- och miljödomstolen respektive Strålsäkerhetsmyndigheten i november 2019.

Presskontakt

Håkan Gestrin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00