Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tillfälliga smittskyddslagar slutar gälla den 31 mars

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) I dag utfärdade regeringen de förordningsändringar som kopplar till riksdagens beslut att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter torsdag den 31 mars 2022. Samtidigt verkställdes ändringar i smittskyddslagen som innebär att covid-19 inte ska klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom efter samma datum. Regeringen har i stället beslutat att covid-19 fortsatt ska vara anmälningspliktig.

Den 3 mars föreslog regeringen i en proposition att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter den 31 mars 2022. Regeringen föreslog även att covid-19 samtidigt tas bort från smittskyddslagens förteckning över allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar. Riksdagen har antagit regeringens förslag och nu har regeringen utfärdat förordningsändringar som gör att beslutet verkställs.

Covid-19 ska fortsättningsvis vara anmälningspliktig

Regeringen har beslutat att covid-19 ska läggas till smittskyddsförordningens bilaga 1, vilket medför att covid-19 förblir anmälningspliktig. Därigenom underlättas smittspårning och motverkande av spridning i till exempel riskmiljöer såsom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Rättelse

I tidigare version av pressmeddelandet stod det felaktigt att "covid-19 ska läggas till smittskyddslagens bilaga 1". Korrekt är att "covid-19 ska läggas till i smittskyddsförordningens bilaga 1".

Definitioner av sjukdomar i författningarna

Med allmänfarliga sjukdomar menas smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Med samhällsfarliga sjukdomar menas allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

Alla sjukdomar som finns uppräknade i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är anmälningspliktiga. Det betyder att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska utan dröjesmål anmäla det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Smittskyddsläkaren har huvudansvar för smittskyddet i regionen. I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen ingår ett 60-tal sjukdomar.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström