Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredare föreslår nytt brott om del­tagande i en terrorist­organisation

Publicerad

Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson har i dag tagit emot en pro­memoria med förslag om ett särskilt straff­ansvar för den som deltar i en terrorist­organisa­tions verksamhet.

Ladda ner:

För att skapa bättre förut­sätt­ningar att före­bygga, förhindra och bekämpa terrorist­brottslighet föreslår utredaren, lagmannen Mikael Forsgren, en ny straff­bestäm­melse om deltagande i en terrorist­organisations verksamhet. Det kan handla om att förse organisa­tionen med information, anskaffa eller under­hålla vapen, rekrytera deltagare till verk­sam­heten eller ge publicitet åt organisa­tionen. Andra exempel är att delta i logistiken kring organisa­tionen genom att exempelvis utföra trans­porter, sätta upp läger eller ordna mötes­lokaler.

Ds 2022:6 Straff för deltagande i en terroristorganisation

Straffet före­slås vara fängelse i högst fyra år. Vid grova fall före­slås det kunna dömas ut fängelse i upp till åtta år, eller femton år om deltagandet innebär att gärnings­mannen har lett terrorist­organisationen.

Bestämmelsen inne­fattar även ett undantag som innebär att en gärning inte ska utgöra brott om den med hänsyn till omständig­heterna är försvarlig. Exempel på gärningar som kan bli aktuella är vissa jour­nalistiska metoder, såsom att wall­raffa, och sjukvård som bedrivs i enlighet med den inter­natio­nella humanitära rätten.

– Det ska inte finnas några luckor i vår lag­stiftning. Sverige har en omfat­tande kriminali­sering när det gäller terrorism, men det är i dag inte i sig straffbart att delta i en terrorist­organisation. Den luckan täpps till med det här förslaget. Den som deltar i terrorismen ska åtalas och straffas för det, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren