Pressmeddelande från Miljödepartementet

Åtgärdsprogrammen för vatten för perioden 2022–2027 ska fastställas

Publicerad

Regeringen har beslutat att vattenmyndigheterna ska fastställa åtgärdsprogrammen för vatten för perioden 2022–2027. Regeringens prövning leder inte till någon ändring av åtgärdsprogrammen.

I dagsläget bedöms knappt hälften av Sveriges sjöar och vattendrag ha god ekologisk status.

– Arbetet med att leva upp till kraven i EU:s vattendirektiv till 2027 behöver skyndas på. I och med dagens beslut kan detta viktiga arbete fortsätta samtidigt som det blir tydligare för alla berörda parter vad som gäller, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Berörda myndigheter och kommuner ska genomföra åtgärdsprogrammen för vatten. På Havs- och vattenmyndighetens samt flera kommuners begäran har regeringen prövat förslagen till åtgärdsprogram för vatten.

Dagens beslut grundas på en noggrann analys av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram, de underlag som kommit in under beredningen av ärendet samt de skäl för prövning som anförts.

– Vattenförvaltningen är nu inne på sin tredje förvaltningscykel och kunskapen om våra vattenförekomster har avsevärt förbättrats med direktivets genomförande. Många åtgärder har genomförts samtidigt som det fortsatt finns ett stort åtgärdsbehov för att förbättra och bevara kvalitet och kvantitet hos svenska yt- och grundvatten. Regeringen vill samtidigt uppmärksamma behovet av en tryggad livsmedels- och råvaruförsörjning, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Bakgrund

På Havs- och vattenmyndighetens samt 43 kommuners begäran gav vattenmyndigheterna i maj 2021 regeringen möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram för vatten för perioden 2021–2027. Det är endast åtgärdsprogrammen som kan bli föremål för regeringens prövning i detta ärende, inte förvaltningsplanerna eller miljökvalitetsnormerna.