Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ser över Statens institutionsstyrelses uppdrag

Publicerad

Regeringen har tagit emot en rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som visar att sju av tio flickor upplever återkommande hot och kränkningar från andra boende eller från anställda vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Rapporten visar också att barn och unga har avskilts längre än vad lagen tillåter. Flickor utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden.

- Det som framkommer i rapporten är mycket allvarligt. Att unga flickor utsätts för sexuella övergrepp är kriminellt. Jag blir arg, ledsen och upprörd. Situationen har gått för långt. Det är nog nu. Regeringen ser därför över SiS uppdrag, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Statens institutionsstyrelse har brustit i sitt arbete sedan flera år tillbaka. IVO:s tillsyn av SiS särskilda ungdomshem 2021–2022 som nyligen lämnats över till regeringen visar att de åtgärder som SiS satt in hittills inte är tillräckliga. 

Kritiken mot SiS är mycket allvarlig

Tillsynen visar att det finns mycket allvarliga brister inom säkerhet och trygghet på alla tolv ungdomshem runt om i landet där flickor vårdas. Bristerna handlar bl.a. om otillräcklig kompetens hos personalen, exempelvis när det gäller att möta barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ungdomar har suttit isolerade upp till åtta timmar, trots att enbart fyra timmar är tillåtet enligt lag. IVO konstaterar också i sin tillsyn att otillräcklig kompetens hos personalen ökar risken för användande av särskilda befogenheter och otillåtna tvångsåtgärder.

Regeringen har löpande möten med SiS för att följa utvecklingen och säkerställa att arbetet går i rätt riktning.

-  Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete på myndigheten, men IVO:s rapport visar att det arbetet måste växlas upp. Fler åtgärder behövs och jag har i regleringsbrevet för 2023 givit SiS ett nytt mål och en rad återrapporteringskrav som tar sikte på kvalitetsbrister som IVO uppmärksammar och som är kända sedan tidigare, säger Camilla Waltersson Grönvall och fortsätter:

- Men jag vill också vara tydlig med att personer som begår kriminella handlingar, inte ska arbeta med barn och unga.

Prioriterade åtgärder från regeringens sida

  • SiS har fått kraftigt ökade anslag för att möjliggöra ett kompetens- och kvalitetslyft på myndigheten (140 miljoner kronor årligen från 2023). God utbildning och höjd kompetens hos personalen bidrar till en mer rättssäker vård, ett bättre förhållningssätt och därmed bättre förutsättningar att vända utvecklingen.
  • SiS har sedan tidigare fått i uppdrag att utveckla sitt våldsförebyggande arbete, som har särskilt fokus på särskilt utsatta barn och ungdomar (S2021/08111). Uppdraget ska delredovisas i februari 2023 och slutredovisas i mars 2024.
  • SiS har i myndighetens regleringsbrev för 2023 fått ett återrapporteringskrav om att analysera och bedöma resultatet av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att tillgodose behovet av en trygg miljö samt de åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga och motverka sexuella övergrepp och otillbörliga relationer vid myndigheten och otillbörliga relationer vid myndigheten.

Läs tillsynsrapporten på IVO:s webbplats 

 

Laddar...