Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning föreslår bättre och mer jämställda möjligheter till integration

Publicerad

I dag, den 31 maj, mottog arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson ett delbetänkande från utredningen Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. I delbetänkandet föreslås bland annat att fler anhöriginvandrare ska få möjlighet att ta del av etableringsinsatser, att etableringsprogrammet ska göras mer flexibelt baserat på olika behov hos nyanlända invandrare, samt möjligheter till anpassningar av ramtiden för etableringsprogrammet.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– I dag står alltför många utrikes födda långt från arbetsmarknaden, särskilt kvinnor. De riskerar att gå miste om den frihet och egenmakt som en egen inkomst innebär. Det får konsekvenser inte bara för den enskilda kvinnan utan även för familjen och i förlängningen hela samhället. Alla barn ska se sina föräldrar gå till jobbet, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Utredningen Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor, som leds av Elin Landell, lämnade under onsdagen över delbetänkandet Etablering för fler - Jämställda möjligheter till integration till Johan Pehrson. Nu påbörjas beredningen av utredningens förslag inom Regeringskansliet.

I utredningens delbetänkande föreslås bland annat

  • Att målgruppen för Arbetsförmedlingens etableringsprogram utvidgas till att omfatta fler nyanlända kvinnor och män som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig med anknytning till en person som är bosatt i Sverige.
  • Att nyanlända som anvisas till etableringsprogrammet ska få en fördjupadkartläggning för att kunna förkorta vägen till arbete eller utbildning. En anvisning till utbildningsplikten får ske först efter att en fördjupad kartläggning har gjorts.
  • Att en reglering införs om att den individuella handlingsplanen ska innehålla slutmål för den nyanländes deltagande i etableringsprogrammet.
  • Att tiden med etableringsinsatser i vissa fall kan förlängas med ytterligare högst tolv månader om deltagaren bedöms kunna nå sitt slutmål med etableringsprogrammet.
  • Att det införs en möjlighet att bortse från tid som den nyanlände varit förhindrad att delta i insatser på grund av vård av eget barn som är under 18 månader. Den överhoppningsbara tiden får maximalt uppgå till två år.
  • Att nyanlända ska få information om det svenska samhällets förväntningar och krav på deltagande i arbets- och samhällslivet samt möjligheter till stöd för etableringen.
  • Att kommunernas ansvar för att nå, erbjuda och motivera nyanlända till deltagande i sfi och samhällsorientering förtydligas.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand