Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nu tas flera steg mot en nationell vårdförmedling som ska korta vårdköerna

Publicerad

Regeringen och dess samarbetsparti har tidigare aviserat om inrättandet av en nationell vårdförmedling. Genom att synliggöra var kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare erbjudas vård. Nu har regeringen beslutat om fyra uppdrag som utgör viktiga steg på vägen dit.

– Väntetiderna och vårdköerna i Sverige måste kortas. De initiativ som vi nu tar mot en nationell vårdförmedling kommer att bidra till att stärka regionernas samarbete så att fler patienter kan få vård snabbare, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– De långa vårdköerna i Sverige har lett till många tragedier som sannolikt hade kunnat undvikas. Människor har dött i väntan på vård, vilket är helt oacceptabelt. Tillsammans med regeringen tar vi nu viktiga steg mot att återigen skapa en trygg och tillgänglig vård i hela Sverige. En nationell vårdförmedling är en viktig del i detta, säger Linda Lindberg, Sverigedemokraterna.

Långa väntetider har länge varit ett problem i svensk hälso- och sjukvård och skillnaderna i väntetider mellan regionerna och mellan olika delar av hälso- och sjukvården är dessutom stora. Nationell vårdförmedling innebär att väntande patienter erbjuds vård hos en annan vårdgivare med kortare väntetider oavsett var i landet denna vårdgivare finns. Det är en komplex process som innebär en ny matchning och omflyttning av vårdbehov och tillgänglig vårdkapacitet mellan olika vårdgivare och regioner.

Nationellt vårdsöksystem för att hitta alternativa vårdgivare

En central utmaning vid nationell vårdförmedling är att hitta alternativa vårdgivare. Regeringen ger därför E-hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram och tillhandahålla en infrastruktur för ett nationellt vårdsöksystem. Vårdsöksystemet ska göra det möjligt för vårdgivare att söka efter andra vårdgivare som snabbare kan utföra den vård som en väntande patient har behov av. På sikt ska det nationella vårdsökssystemet även tillgängliggöra lättöverskådlig information om vårdgivare och väntetider för patienter. Vårdsöksystemet behöver bland annat innehålla information om samtliga vårdgivare i Sverige och deras vårdutbud vilket E-hälsomyndigheten också får i uppdrag att ta fram i form av en nationell katalog.

Nationell plan för att möjliggöra en nationell vårdförmedling

För att identifiera eventuella ytterligare utmaningar vid nationell vårdförmedling ger regeringen Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten även i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för att möjliggöra regeringens initiativ om en nationell vårdförmedling. Syftet är att myndigheterna ska lämna förslag på ytterligare statliga insatser som kan bidra till att stödja, effektivisera och förenkla regionernas och vårdgivarnas processer och arbetssätt för att erbjuda patienter vård hos en annan vårdgivare med ledig kapacitet eller kortare väntetider. Det kan till exempel handla om insatser som ska stödja informationsöverföring mellan olika vårdgivare eller om att möjliggöra tillgång till ytterligare informationsmängder nationellt.

Insatser på kortare sikt för att snabbt öka antal patienter som får vård
I väntan på att ett nationellt heltäckande alternativ är på plats, ser regeringen behov av kompletterande insatser som skyndsamt kan bidra till att öka antalet patienter som får vård hos vårdgivare med ledig kapacitet eller kortare väntetider. Därför ger regeringen E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att omgående genomföra insatser som stödjer och stärker regionernas arbete med att möjliggöra för patienter som väntar på vård att få vården utförd på annat håll i landet hos vårdgivare som har ledig kapacitet eller kortare väntetider. Det innebär bland annat att skapa en nationell lägesbild av både offentliga och privata vårdgivares möjlighet att ta emot patienter från andra vårdgivare för operation eller behandling. Fokus ska inledningsvis vara på några av de vanligaste cancerdiagnoserna i Sverige, som kolorektal-, bröst- och prostatacancer.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...