Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen överlämnar proposition om svenskt deltagande i den Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)

Publicerad

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag på nödvändiga lagändringar för att Sverige ska kunna delta i den Europeiska åklagarmyndigheten, (Eppo).

– För att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten måste vi strypa den kriminella ekonomin. Genom att Sverige ansluter sig till Eppo stärks möjligheterna till en mer effektiv gränsöverskridande brottsbekämpning, samtidigt som vi ökar möjligheten att återta brottsvinster och värna svenska skattebetalares pengar. Regeringen arbetar nu för att bli medlem så snart som möjligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Eppo är en EU-myndighet med uppgift att utreda, lagföra och väcka talan för brott som skadar EU:s ekonomiska intressen. Det kan exempelvis handla om bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott. Även vissa gränsöverskridande skattebrott avseende mervärdesskatt som innebär en total skada på minst 10 miljoner euro omfattas av Eppos behörighet.

För att Sverige ska kunna delta i Eppo behöver svensk lagstiftning som kompletterar Eppo-förordningen införas. Regeringen föreslår därför en ny lag där åklagarnas ställning och befogenheter regleras för att Eppos åklagare ska passa in i det svenska systemet. Regeringen föreslår även att ändringar görs i befintliga lagar bland annat för att säkerställa att de europeiska åklagarna får tillgång till all relevant information i nationella databaser för brottsutredning och brottsbekämpning på samma villkor som nationella åklagare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, med målsättningen att det ska ske så snart som möjligt under 2024.

Regeringsuppdrag till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

För att Sverige så snart som möjligt ska kunna ansluta sig och bli fullt ut operativa i Eppo krävs därutöver vissa praktiska förberedelser, så som nomineringar till de svenska åklagartjänsterna inom Eppo. Regeringen avser därför att inom kort ge ett uppdrag till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten att vidta de förberedande åtgärder som krävs för att underlätta den svenska anslutningen till Eppo. 

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide

Proposition

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Ett eller flera av riksdagens utskott får lämna synpunkter på förslaget (utskottsbetänkande). Riksdagen röstar därefter om förslaget. Om en majoritet i riksdagen röstar för förslaget utfärdas den nya lagstiftningen i Svensk författningssamling, SFS.

Laddar...