Uppdrag med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet

Ladda ner:

En utredare ska, i ljuset av EU-domstolens dom, grundligt analysera reglerna om lagring av uppgifter enligt 6 kap. 16 a–f §§ lagen om elektronisk kommunikation, samt övriga bestämmelser om tillgång och behandling av sådana uppgifter, och deras förhållande till unionsrätten.

Utredaren ska föreslå de ändringar som han finner lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteteten samt, om resultatet av analysen visar på brister i förhållande till unionsrätten, för att leva upp till unionsrättens krav. Utredaren ska lämna de fullständiga författningsförslag som krävs för sådana ändringar. I utformningen av sådana regler ska utredaren även beakta de brottsbekämpande myndigheternas behov av aktuella uppgifter.

Utredaren ska i analysen enligt första stycket inhämta särskild sakkunskap om unionsrätten jämte internationell rätt avseende mänskliga rättigheter från professor Iain Cameron. Utredaren ska vid genomförandet av uppdraget samråda med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Tullverket och PTS.